Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. VII

Przesłanka unieważnienia postępowania, zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., stanowi wyraz ochrony interesu publicznego (…).

Jednak może to odnosić się tylko do sytuacji, gdy na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. c.d.n., jak stwierdziła Izba w wyroku z dnia 20 lutego 2013 roku sygn. akt KIO 256/13.

Przykładowo, zamawiający uznał iż dokończenie realizacji robót budowlanych wielobranżowych związanych z adaptacją zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i Warszawskiej 15 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie, nie leży w interesie publicznym.

Zdaniem Izby sytuacja taka nie wystąpiła, (…) powszechnie wiadomym jest, że w Polsce przy stale wzrastającej zapadalności ludności na choroby nowotworowe brakuje miejsc w specjalistycznych placówkach. Spełnienie przesłanek z pkt 6 ww. przepisu mogłoby wystąpić np. w sytuacji kiedy w województwie podlaskim byłoby więcej miejsc w placówkach zajmujących się leczeniem pacjentów z chorobami nowotworowymi niż liczba potrzebujących pacjentów, (..).

W przedmiotowej sprawie nic takiego nie występuje.

Izba stwierdza, że Zamawiający próbuje uzasadniać unieważnienie postępowania sytuacją powstałą w postępowaniu, powodowaną szeregiem błędów Zamawiającego w jego prowadzeniu, a to nie może być w żaden sposób utożsamiane z interesem publicznym1.

Interes publiczny w zamówieniach publicznych należy wiązać z funkcjami i zadaniami jakie ustawodawca stawia podmiotom wydatkujących środki publiczne.

Należą do nich:
-    racjonalne, efektywne i skuteczne wydatkowanie środków publicznych na zadania publiczne,
-    zagwarantowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców na rynku,
-    zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych,
-    kształtowanie właściwych wzorów zachowań rynkowych zarówno przez wykonawców jak i zamawiających,
-    ochrona podmiotów działających na rynku zamówień publicznych poprzez przyjmowanie przez instytucje zamawiającego jasnych i przejrzystych zasad udzielania zamówień publicznych.

Realizacja wymienionych funkcji systemu zamówień publicznych to realizacja interesu publicznego.

Instrumentalne traktowanie zamówień publicznych przez podmioty publiczne jako narzędzia to wydatkowania środków publicznych bez uwzględnienia celów, w tym przede wszystkim, zwiększania konkurencyjności na rynku, kształtowania pozytywnych zachowań, odpowiedzialności i równowagi kontraktowej obu stron postępowania przetargowego, godzi w nadrzędne i docelowe zasady systemu zamówień publicznych.

System zamówień publicznych nie może być traktowane przez podmioty wydatkujące środki publiczne wyłącznie jako instrumentalne narzędzie do realizacji zmiennych interesów zamawiających.


1 - KIO 1612/18 z 22 sierpnia 2018


Image