Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w oparciu o art. 138o pzp (część 3)

Jedną z podstawowych wątpliwości jaka pojawia się w postępowaniach na usługi społeczne jest także kwestia możliwości stosowania środków ochrony prawnej, opisanych w dziale VI pzp. Odpowiedzi na powyższe zagadnienie dostarcza nam przepis art. 138l pzp, który wprost stanowi o tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem przepisów działu VI pzp, a zatem cała regulacja dotycząca środków ochrony prawnej będzie miała zastosowanie, ale dla takiego tylko postępowania, które dotyczy usług społecznych sensu stricto (zdefiniowanych w art. 138g ust. 1 pzp).

W konsekwencji, gdy zamówienie ma wartość niższą niż kwoty wskazane w art. 138g ust. 1 pzp, a więc stosuje się do niego reguły wyznaczone treścią przepisu art. 138o pzp, przewidziane ustawą pzp środki ochrony prawnej nie będą już miały zastosowania, tym samym nie będą zamawiającego obowiązywały reguły wynikające z art. 94 pzp (okresy zawieszenia przed zawarciem umowy). 

Potwierdzenie takiego stanu prawnego dostarcza nam między innymi postanowienie KIO z dnia 12.04.2018 r. (KIO 638/18) w którym wskazano, że z uwagi na fakt, że zamawiający, działając zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 138o pzp, mogą udzielać zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w oparciu o opracowaną przez siebie procedurę udzielenia zamówienia z uwzględnieniem norm wskazanych w ww. przepisie, brak jest podstaw do oceny czynności zamawiającego, bowiem ocenie KIO mogą być poddane jedynie czynności i zaniechania zamawiającego, do których zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 pzp).

Ponadto Izba wskazała, że ustawodawca nie dał wykonawcom ubiegającym się o zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 138g pzp możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w dziale VI pzp, co jest spójne z treścią rozporządzenia z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

Biorąc powyższe pod rozwagę, należy skonstatować, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o pzp, jedynie od woli zamawiającego kształtującego reguły postępowania będzie zależało, czy poszczególne instytucje oraz przepisy o charakterze nieobowiązkowym zastosuje on przez ich wprowadzenie do stanowiącego podstawę prowadzenia postępowania regulaminu, dokumenty odpowiadającego w swej roli SIWZ lub treści ogłoszenia. Zamawiający powinien poruszać się w tym obszarze z dużym wyczuciem, bacząc na reguły ustanowione w art. 138o ust. 2 pzp. 

Niewątpliwie zamawiający powinien każdorazowo przeanalizować zasadność wprowadzenia danych regulacji w całości lub choćby w części, co da mu większą rękojmię zachowania reguł przejrzystości, obiektywizmu oraz niedyskryminacji. Jest to wymagane tym bardziej, że w postępowaniu takim wykonawcy nie mają możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej, co pozbawia proces udzielania zamówienia na podstawie art. 138o pzp istotnego elementu kontroli, a dodatkowo samo zamówienia może mieć znaczną wartość, dochodzącą do kwoty 750.000 euro. 


Image