BLOG

Przeglądaj starsze artykuły Poprzedni Następny

Kiedy zamawiający może zaniechać wzywania o wyjaśnienia w zakresie ceny lub kosztu?

23-12-2020 Mikołaj Maźwa

Zgodnie z art.  90 ust 1 pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu za ...

Czytaj więcej

Tryb podstawowy - część III

21-12-2020 Ewa Żak

W trybie podstawowym, zarówno w wariancie I jak i w wariancie II, dokumentem instrukcyjnym dla wykonawców, poza ogłoszeniem o zamówieniu, będzie specyfikacja warunków zamówienia (SWZ). Opisane w niej warunki zamówienia powinny w jednoznaczny ...

Czytaj więcej

Niewłaściwa stawka podatku VAT

18-12-2020 Bartosz Kozłowski

Jeżeli zamawiający ma pewność, że wykonawca zastosował niewłaściwą stawkę podatku VAT, wówczas zamawiający winien odrzucić ofertę. Jeżeli zamawiający ma wątpliwości co do prawidłowości zastosowanej przez wykonawcę stawki VAT, w...

Czytaj więcej

Tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych - wariant III

14-12-2020 Andrzej Łukaszewicz

W trybie podstawowym w wariancie III zamawiający w treści ogłoszenia wskazuje przeprowadzenie negocjacji w celu ich ulepszenia. Odmiennie do wariantu I oraz wariantu II wraz z publikacją ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiają ...

Czytaj więcej

Kto może żądać udostępnienia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia?

11-12-2020 Paweł Sendrowski

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 27 września 2019 r. ze zm.) – dalej „p.z.p.” protokół wraz z załącznikami jest jawny. Jak stanowi dalej niniejszy przepis załącznik ...

Czytaj więcej

Tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych - wariant II

07-12-2020 Andrzej Łukaszewicz

W trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 Pzp zmawiający może wskazać możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia. Potocznie ta koncepcja zwana jest Wariantem II Trybu podstawowego.  Informację o możliwości wyboru oferty najko ...

Czytaj więcej

Tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych - wariant I

30-11-2020 Andrzej Łukaszewicz

Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych opisane zostały w Dziale III ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, szczególnie w art. 266 Pzp. Trybem zastępującym powszechnie wyko ...

Czytaj więcej

Tryb podstawowy - część II

27-11-2020 Ewa Żak

Szczególnie istotne w praktyce dla zamawiających będą zasady udzielania zamówień w trybie podstawowym. Tryb ten wszczynany będzie zgodnie z projektowanym art. 275 poprzez publikację ogłoszenia w BZP, w odpowiedzi na które oferty mogą skł ...

Czytaj więcej

Zamówienia bagatelne w nowym Prawie zamówień publicznych

20-11-2020 Mikołaj Maźwa

Nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku ustanawia próg dla stosowania jego przepisów na 130 000 zł.  Jednak wybrane przepisy nowego PZP będą obowiązywać zamawiających również dla zamówień ...

Czytaj więcej

Czy w postępowaniu w oparciu o art. 138o. ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne poniżej 750.000 euro przysługuje wniesienie odw …

13-11-2020 Bartosz Kozłowski

W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej p.z.p., nie przysługuje wykonawcy możliwość wniesienia odwołania. Uprawnie ...

Czytaj więcej

Zamówienia bagatelne w nowym Prawie zamówień publicznych – zasady udzielania, wątpliwości i kontrowersje

06-11-2020 Paweł Sendrowski

Na gruncie obecnie obowiązującego Prawa zamówień publicznych, ustawodawca wyłączył stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dla tzw. „zamówień podprogowych” (zwanych również potocznie „bagatelnymi”), czyli dla zam ...

Czytaj więcej

Rozbieżności wskazanych w ofercie kwot wyrażonych cyfrowo oraz słownie

26-10-2020 Mikołaj Maźwa

W toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nierzadko przy otwarciu ofert dochodzi do stwierdzenia, że w danej ofercie występuje rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo oraz jej słowną postacią. Jest to sytua ...

Czytaj więcej

O jaką wartość można dokonać zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 p.z.p.

23-10-2020 Paweł Sendrowski

Zgodnie przepisem art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 27 września 2019 r. ze zm.) – dalej „p.z.p.”: zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunk ...

Czytaj więcej

Konsekwencje braku złożenia przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej w postępowaniu

19-10-2020 Mikołaj Maźwa

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ...

Czytaj więcej

Tryb podstawowy - wprowadzenie

16-10-2020 Ewa Żak

W nowej ustawie z 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021r jest wprowadzenie nowej, uproszczonej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Z uzasadnie ...

Czytaj więcej

Niezgodność oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

12-10-2020 Andrzej Łukaszewicz

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt3 odnoszącym się do koncepcji poprawienia innej omyłki.  W wyro ...

Czytaj więcej

Odwołanie do KIO w przypadku usług społecznych

09-10-2020 Bartosz Kozłowski

W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej p.z.p., nie przysługuje wykonawcy możliwość wniesienia odwołania. Uprawnie ...

Czytaj więcej

Forma oferty według ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych cz. II

05-10-2020 Andrzej Łukaszewicz

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 2019) zakłada zmianę dotychczasowego podejścia do sposobu przeprowadzenia procesu zakupowego a zmiany o charakterze proceduralnym są tylko jednym z elementów no ...

Czytaj więcej

Forma oferty według ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych cz.I

28-09-2020 Andrzej Łukaszewicz

Podpisu elektronicznego może używać wyłącznie osoba fizyczna, a w imieniu osoby prawnej podpisy składają osoby fizyczne, które są uprawnione do jej reprezentowania. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest forma podpisu elektronicznego, któ ...

Czytaj więcej

Grupa kapitałowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

21-09-2020 Andrzej Łukaszewicz

Zgodnie z art.4 pkt. 14)  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową  rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przed ...

Czytaj więcej

Składanie ofert elektronicznie w okresie epidemicznym w postępowaniach poniżej progu unijnego

18-09-2020 Ewa Żak

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) z 20 marca 2020r zachęca zamawiających, by w postępowaniach poniżej progu unijnego, porozumiewali się z wykonawcami, w tym także do składania ofert, za pomocą środków komunikacji elektroniczne ...

Czytaj więcej

Wadium w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

14-09-2020 Andrzej Łukaszewicz

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( nowa ustawa Pzp) odmiennie do aktualnego stanu prawnego nie wprowadza obowiązku żądania wadium w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, tym samym zgod ...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków konsorcjum

11-09-2020 Paweł Sendrowski

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 27 września 2019 r. ze zm.) – dalej „p.z.p.” wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzie ...

Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium w związku z niezłożeniem dokumentów na wezwanie zamawiającego

07-09-2020 Andrzej Łukaszewicz

Zamawiający zobowiązany jest zatrzymać wadium w przypadku, gdy wykonawca składając na wezwanie zgodnie z regulacją art. 26 ust.3 Pzp  uzupełniony dokument, tj. : nowy lub poprawiony dokument, nadal nie potwierdził spełniania warunków udzi ...

Czytaj więcej

Zakres możliwych zmian umowy z powodu COVID – 19

04-09-2020 Bartosz Kozłowski

W przypadku wpływu (lub potencjalnego wpływu) wystąpienia COVID-19 na realizację umowy zmiana umowy o zamówienie publiczne jest przede wszystkim skutkiem zastosowania się przez strony umowy do obowiązków zawartych w ustawie z dnia 2 marca 20 ...

Czytaj więcej

Przedłużenie okresu związania ofertą – zmiany zasad w nowej ustawie Pzp

31-08-2020 Andrzej Łukaszewicz

Związanie ofertą jest pojęciem cywilnoprawnym. Pojęcie to oznacza, że wykonawca, który złożył jednostronne oświadczenie woli w  postaci oferty, w  przypadku uznania tej oferty za najkorzystniejszą, jest w  okresie związania zobowiąza ...

Czytaj więcej

Zaliczka w systemie zamówień publicznych

28-08-2020 Andrzej Łukaszewicz

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie kreuje  autonomicznej definicji zaliczki, o której mowa w treści przepisu art. 151a Pzp. Instytucję tę należy więc odnieść do ugruntowanej do przepisów Kodeksu cywilnego. Zarówno przepisy o Prawa za ...

Czytaj więcej

Zamówienia bagatelne w nowej ustawie a MŚP

24-08-2020 Ewa Żak

Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi” ...

Czytaj więcej

Ustanie przesłanek dla zamówienia in-house w trakcie realizacji umowy

21-08-2020 Mikołaj Maźwa

In-house tzw. „klasyczny” uregulowany został w art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy PZP. Polega on na tym, że zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Ustawy PZP, osobie prawnej, przy łącznym spełni ...

Czytaj więcej

Kogo obciążają błędy projektowe – zamawiającego, projektanta, czy wykonawcę?

19-08-2020 Paweł Sendrowski

Błędy w dokumentacji projektowej lub niedoszacowanie planowanej inwestycji to częste przyczyny wadliwego opisu przedmiotu zamówienia. Z kolei niewłaściwe lub nierzetelne przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia przez zamawiającego w sposób ...

Czytaj więcej

Wizja lokalna jako kryterium oceny ofert

17-08-2020 Andrzej Łukaszewicz

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp  kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonal ...

Czytaj więcej

Wizja lokalna obowiązkowa czy fakultatywna

10-08-2020 Andrzej Łukaszewicz

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN wizja lokalna  to urzędowe oględziny terenu, lokalu itp. dla zbadania okoliczności przestępstwa lub stwierdzenia czegoś.  Wizja lokalna znajduje także zastosowanie w systemie zamówień pu ...

Czytaj więcej

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a Covid-19

07-08-2020 Andrzej Łukaszewicz

Żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma charakter fakultatywny. Jeżeli zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia, powinien podać co najmniej wysokość żądanego zabezpieczenia przez wskazanie wartości umowy, któr ...

Czytaj więcej

Czy pracownik zamawiającego może złożyć ofertę?

03-08-2020 Bartosz Kozłowski

Brak jest możliwości wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w ramach tzw. przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z ...

Czytaj więcej

Poprawienia omyłek w ofercie wykonawcy - Część III

31-07-2020 Andrzej Łukaszewicz

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej punktem odniesienia przy ocenie dopuszczalności dokonania poprawy jest odniesienie dokonanej poprawy do całości oferowanego przez wykonawcę świadczenia. Okoliczność, że zmiana miałaby dotyc ...

Czytaj więcej

Poprawienia omyłek w ofercie wykonawcy - Część II

27-07-2020 Andrzej Łukaszewicz

Zgodnie z art.87 ust.2 zamawiający poprawia w ofercie omyłki o charakterze oczywistym informując o tym fakcie wykonawcę oraz inne omyłki uzyskawszy uprzednio zgodę wykonawcy na jej poprawienie. Co istotne przepis nakłada na zamawiającego obo ...

Czytaj więcej

Umowy w ramach nowego pzp – nowe regulacje (cz. 2)

24-07-2020 Mikołaj Maźwa

W ramach nowego Prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie z początkiem 2021 roku, w dziale dotyczącym umów pojawiło się kilka zupełnie nowych regulacji, nieznanych aktualnie obowiązującej ustawie.  Kolejna grupa przepisów wprow ...

Czytaj więcej

Poprawienia omyłek w ofercie wykonawcy - Część I

20-07-2020 Andrzej Łukaszewicz

W przypadku, gdy wykonawca popełni drobne omyłki, zamawiający ma obowiązek je poprawić, jednak nie każdy błąd będzie podlegał korekcie. Ustawodawca w art. 87 Pzp  zawarł informacje jakiego typu omyłki wymagają poprawy w trakcie badania ...

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w dobie epidemii COVID-19 cz. II

17-07-2020 Ewa Żak

Art. 6 ustawy o COVID-19 może znaleźć zastosowanie również do zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy sprzętu IT, czy też usługi z zakresu IT. Pracodawcy (w tym podmioty publiczne) na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 polec ...

Czytaj więcej

Nieprawidłowa stawka Vat w ofercie – błąd czy omyłka

13-07-2020 Andrzej Łukaszewicz

  Oferty złożone w postępowaniu co do zasady powinny być porównywalne, m.in. ceny ofertowe muszą być obliczone z zastosowaniem tych samych reguł, a w tym z zastosowaniem tych samych stawek VAT, które są istotnym elementem kalkulacji ceny of ...

Czytaj więcej

Warunek w zakresie uprawnienia do prowadzenia działalności – obowiązek czy prawo zamawiającego

10-07-2020 Bartosz Kozłowski

Mając na uwadze treść art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej p.z.p., należy stwierdzić, iż ustawodawca nie nałożył na zamawiającego obowi ...

Czytaj więcej

Stosowanie zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości w przypadku udzielania zamówień bagatelnych w nowym prawi …

03-07-2020 Paweł Sendrowski

Zgodnie z art.  2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (dalej „p.z.p.”), która wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2021 roku przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organiz ...

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w dobie epidemii COVID-19

22-06-2020 Ewa Żak

Obowiązuje trudny czas dla naszego życia, zdrowia, gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw. Czas to niełatwy także ze względów politycznych i społecznych. Niezależenie, musimy funkcjonować w tej trudnej sytuacji, która zaskoczyła cały świ ...

Czytaj więcej

Umowy w ramach nowego pzp – nowe regulacje (cz. 1)

15-06-2020 Mikołaj Maźwa

W ramach nowego Prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie z początkiem 2021 roku, w dziale dotyczącym umów pojawiło się kilka zupełnie nowych regulacji, nieznanych aktualnie obowiązującej ustawie.  Pierwsza z nich dotyczy raport ...

Czytaj więcej

Pojęcie "siły wyższej" w obrocie gospodarczym

08-06-2020 Paweł Sendrowski

Powszechnie przyjmuje się, że „siła wyższa” to zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, niezależne od woli człowieka i niemożliwe do uniknięcia. Warto w tym zakresie odnieść się do definicji terminu „siła wyższa” ora ...

Czytaj więcej

Zasada 1-krotnego wzywania do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust 3 Ustawy Pzp

04-06-2020 Bartosz Kozłowski

Zasadą w systemie zamówień publicznych jest jednokrotne wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Istnieją od tej zasady wyjątki, jednakże są one niezmiernie rzadkie. Należy pamiętać, że odstąpienie od wskazanej zasady stanowi nar ...

Czytaj więcej

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dobie zagrożenia COVID-19

29-05-2020 Andrzej Łukaszewicz

W związku z zagrożeniem Covid -19 Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wprowadzanie rozwiązań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się wirusa także w odniesieniu do postepowań przetargowych oraz relacji między zamawiającym ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – c.d. XI

25-05-2020 Ewa Żak

Podstawą do unieważnienia postępowania może być „sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy art. 29 ust. 2 i 3 p.z.p. – jest to takie naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych, które co najmniej mog ...

Czytaj więcej

Zakres faktycznej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum a posługiwanie się referencjami z tytułu jego realizacji przez jego członków w przyszłości

18-05-2020 Mikołaj Maźwa

W procesie ubiegania się o zamówienia publiczne powstają często wątpliwości dotyczące tego, w jakim zakresie podmiot uczestniczący w przeszłości w realizacji danego zamówienia w ramach konsorcjum, może powoływać się na zdobyte wówcza ...

Czytaj więcej

Możliwość odstąpienia zamawiającego od umowy o udzielenie zamówienia

11-05-2020 Paweł Sendrowski

Jak stanowi art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z.p. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w ...

Czytaj więcej

Zmiana umowy  - art. 144 ust 1 pkt 3 lit b) – obliczenie wartości zmiany w przypadku podziału zamówienia na części

04-05-2020 Bartosz Kozłowski

Przy dokonywaniu zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), dalej jako p.z.p., obliczając 50% wartości pierwotnej umowy należy brać pod uwag...

Czytaj więcej

Kosztorys w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

20-04-2020 Bartosz Kozłowski

Jeśli Zamawiający nie określił inaczej w SIWZ, w przypadku braku kosztorysu ofertowego, oferta Wykonawcy nie powinna podlegać odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego trudno bowiem uznać brak kosztorysu ofertow ...

Czytaj więcej

Udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci nie musi oznaczać konieczności jego podwykonawstwa w ramach realizowanego zamówienia 

14-04-2020 Mikołaj Maźwa

Analizując Ustawę PZP w zakresie regulacji dotyczącej udostępniania potencjału przez podmiot trzeci przy zamówieniach na roboty budowlane, w świetle chociażby regulacji zawartej w art. 22a ust. 4 pzp, strony postępowania najczęściej wią...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – c.d. X

07-04-2020 Ewa Żak

Dzisiejszy blog poświęcę kolejnej przesłance, niż do tej pory opisywanej, tj. unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, tj. z art. 93 ust. 1 pkt 7 - Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wad ...

Czytaj więcej

Czy zmiana terminu wykonania umowy w dobie pandemii COVID-19 to zmiana istotna?

06-04-2020 Paweł Sendrowski

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ofe ...

Czytaj więcej

Odwołanie do KIO w postępowaniach na usługi społeczne powyżej 75 tys. euro

09-03-2020 Bartosz Kozłowski

  W postępowaniu na usługi społeczne powyżej progów określonych w art. 138g ustawy 2 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej p.z.p., zgodnie z art. 138l p.z.p. zastosowanie ma regulacja ...

Czytaj więcej

Czy wykonawca w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego ma prawo ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie?

03-03-2020 Paweł Sendrowski

Popularną formą wynagrodzenia wykonawcy (w szczególności w przypadku robót budowlanych) jest tzw. ryczałt. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest uzgodnienie przez strony oznaczonej kwoty, należnej przyjmującemu zamówienie jako ekwiwalent ...

Czytaj więcej

Wadium wnoszone w formie pieniężnej

24-02-2020 Mikołaj Maźwa

Wadium to jedna z najistotniejszych instytucji Prawa zamówień publicznych, a pieniężna forma jego wnoszenia występuje w praktyce jako najbardziej popularna w obrocie gospodarczym. Warto zatem w sposób niebudzący wątpliwości poruszać się p ...

Czytaj więcej

Zbyt długi okres gwarancji zaoferowanej przez wykonawcę czynem nieuczciwej konkurencji? 

17-02-2020 Paweł Sendrowski

Niestety często praktyką zamawiających, którzy formułują kryteria oceny ofert dotyczące terminu realizacji zamówienia bądź okresu gwarancji jakości, jest brak wskazania wymaganego minimalnego lub maksymalnego terminu.  Tak sformułowane ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. VIII

10-02-2020 Ewa Żak

Celem zobrazowania niewłaściwej interpretacji przez zamawiających, przesłanki „interesu publicznego” zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., odniosę się orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO). Zamawiający wszczął postępowani ...

Czytaj więcej

Łączenie postępowań – główny przedmiot zamówienia 

04-02-2020 Bartosz Kozłowski

Jeżeli inwestycja na roboty budowlane obejmująca także dostawy wyznacza wspólną funkcję gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót budo ...

Czytaj więcej

Powoływanie zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia

31-01-2020 Mikołaj Maźwa

Zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia to stosunkowo nowa instytucja, wprowadzona do systemu zamówień publicznych nowelą ustawy z połowy 2016 roku. Przesłanki powoływania zespołu ustawodawca zawarł w art. 20a pzp, który obowiązuje ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. VII

24-01-2020 Ewa Żak

Przesłanka unieważnienia postępowania, zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., stanowi wyraz ochrony interesu publicznego (…). Jednak może to odnosić się tylko do sytuacji, gdy na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności realizacja dan ...

Czytaj więcej

Czy zamawiający może wzywać wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia kilkukrotnie?

17-01-2020 Paweł Sendrowski

O ile Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) co do wielu zagadnień wydaje sprzeczne wyroki, to co do kwestii stosowania art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z ...

Czytaj więcej

Rozwiązania równoważne

10-01-2020 Bartosz Kozłowski

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej p.z.p. nie precyzują kiedy weryfikacja, czy wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne, powinna się odbywać. Zamawiający dopu ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. VI

27-12-2019 Ewa Żak

W kolejnej części przedstawiam swoje spostrzeżenia dotyczące unieważnienia postępowania przetargowego w oparciu o bardzo trudna przesłankę wskazującą za wystąpienie okoliczności i brak możliwości ich przewidzenia a więc braku interesu ...

Czytaj więcej

Czy jednostki publiczne zobowiązane są do stosowania zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości w przypadku tzw …

20-12-2019 Paweł Sendrowski

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej „p.z.p.” zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób z ...

Czytaj więcej

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

13-12-2019 Bartosz Kozłowski

Jak ma postąpić Zamawiający jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) dalej p.z.p. to na Wyk ...

Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w oparciu o art. 138o pzp (część 3)

23-11-2019 Mikołaj Maźwa

Jedną z podstawowych wątpliwości jaka pojawia się w postępowaniach na usługi społeczne jest także kwestia możliwości stosowania środków ochrony prawnej, opisanych w dziale VI pzp. Odpowiedzi na powyższe zagadnienie dostarcza nam przepis ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. V

16-11-2019 Ewa Żak

Zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Istotna zmiana okoliczności jes ...

Czytaj więcej

Czy zamawiający ma obowiązek precyzyjnego wskazania zakresu umowy o udzielenie zamówienia publicznego? 

15-11-2019 Paweł Sendrowski

Niewątpliwie, uprzywilejowana pozycja zamawiającego w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego sprawia, że w tym przypadku zachwiana zostaje równowaga stron stosunku zobowiązaniowego.  Z pewnością uprawnieniem zamawi ...

Czytaj więcej

Elektroniczne otwarcie ofert – brak prądu

05-11-2019 Bartosz Kozłowski

W przypadku wystąpienia trudności i problemów technicznych w trakcie otwarcia ofert (np.: awaria prądu), Zamawiający może kontynuować procedurę otwarcia ofert do momentu ich ustąpienia, o ile oferty zostaną otwarte zgodnie z art 86 ust. 2 ...

Czytaj więcej

Powierzenie podwykonawcy całego zamówienia

08-10-2019 Bartosz Kozłowski

Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie prawie całego, a nawet całego przedmiotu zamówienia, nawet w przypadku braku powoływania się na zasoby tego podmiotu trzeciego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   W pierwszej kolejnoś ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. III

27-09-2019 Ewa Żak

W poprzednim blogu zachęcałam do wejrzenia w wrześniową edycję, obiecując rozpatrzenie interesującego wyroku, w którym zamawiający usiłował bronić unieważnienia postępowania z zastosowaniem przesłanki z punktu 6 art. 93 ustawy. Zamawi ...

Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w oparciu o art. 138o pzp (część 1)

25-09-2019 Mikołaj Maźwa

Wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) nowelizacją z czerwca 2016 roku rozdział 6 działu III pn. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony zamawiaj...

Czytaj więcej

Zmiana terminu realizacji zamówienia – czy zawsze stanowić będzie zmianę istotną?

18-09-2019 Paweł Sendrowski

Art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z.p. wprowadza generalny zakaz zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile zmiany te mają charakter istotny. ...

Czytaj więcej

Zamówienia bagatelne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

12-09-2019 Karolina Tempińska

Wśród wielu zmian przewidzianych w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca przewidział także zmiany w zakresie tzw. zamówień bagatelnych. Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajne ...

Czytaj więcej

Podpis elektroniczny – wymagania

11-09-2019 Bartosz Kozłowski

Jakie wymagania musi spełniać podpis elektroniczny przy składaniu dokumenty JEDZ? Czy wystarczą w podpisie elektronicznym dane osobowe osoby reprezentującej Spółkę zgodnie z KRS-em czy musi być również wskazana nazwa Spółki?  Wymagania ...

Czytaj więcej
Image