Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – c.d. X

Dzisiejszy blog poświęcę kolejnej przesłance, niż do tej pory opisywanej, tj. unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, tj. z art. 93 ust. 1 pkt 7 - Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Katalog przesłanek unieważnienia procedury udzielenia zamówienia publicznego ma charakter enumeratywny, a samą instytucję unieważnienia należy traktować jak wyjątek. Zastosowanie tej przesłanki przez zamawiającego powinno uzasadniać, iż uchybienie jest na tyle poważne, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta w następstwie procedury dotkniętej tym uchybieniem – w świetle art. 146 ust. 1 p.z.p. – podlegałaby unieważnieniu.  

„(..) podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., zamawiający winien brać pod uwagę w szczególności okoliczności wymienione w art. 146 ust. 1 p.z.p., skutkujące unieważnieniem zawartej umowy, a także ogólną regułę wyrażoną w art. 146 ust. 6 p.z.p., która uprawnia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Podkreślić należy, że wada postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. jest wadą o charakterze nieusuwalnym i jednocześnie powodującym, iż umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek wystąpienia wady podlegała unieważnieniu”1.  

Przykładami wad istotnych, niemożliwych do usunięcia, skutkujących unieważnieniem postępowania są:

  •  brak podania do publicznej wiadomości nazwy, adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 p.z.p. (ponieważ publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę;
  • zaniechanie czynności otwarcia jednej z ofert złożonych w postępowaniu2;

1 -  KIO z 12.12.2013 r. , KIO 2730/13, LEX nr 1408709
2 - KIO z 29.06.2016 r., KIO 1069/16, LEX nr 2139287.; Wyr. KIO z 20.03.2015 r., KIO 432/15, LEX nr 1677955


Image