Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. VIII

Celem zobrazowania niewłaściwej interpretacji przez zamawiających, przesłanki „interesu publicznego” zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., odniosę się orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO). Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. We wskazanym, w ogłoszeniu i SIWZ, terminie zostały złożone oferty przez zainteresowanych wykonawców. Jednak w toku procedury przetargowej zamawiający unieważnił postępowanie wykazując, iż nie ma interesu publicznego w udzieleniu zamówienia. Oceniając stan faktyczna Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła: 

„Zgodnie z § 1 uchwały Rada Miasta (…) powierzyła z dniem 15 marca 2017 r. Przedsiębiorstwu Komunalnemu do realizacji zadania własne Gminy Miejskiej (…) w zakresie utrzymania zieleni oraz utrzymania dróg i terenów komunalnych. 

W momencie wszczęcia postępowania nie można było przewidzieć, że Rada Miasta powierzy spółce komunalnej realizację zadań własnych Gminy.  Jest to wyłączna kompetencja Rady Miasta. 

W tej sytuacji udzielenie zamówienia w trybie przetargu nie leży w interesie publicznym i jest niemożliwe pod względem prawnym. Powierzenie zamówienia Spółce pozwoli na utrzymanie kilkudziesięciu miejsc pracy oraz lepiej zaspokoi interes publiczny mieszkańców Gminy Miejskiej 

(…).

Odnosząc się do kwestii prawnej dopuszczalności unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Izba stanęła na stanowisku, że jego uruchomienie przez Zamawiającego może nastąpić jedynie przy łącznym spełnieniu wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek.

(…)

Według zapatrywania Izby nie można za taką istotną zmianę okoliczności uznać uchwały Rady Miejskiej, która ma charakter wewnętrzny i nie została podjęta w trybie wystąpienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych. Poza tym okoliczność powierzenia spółce komunalnej przez Radę Miejską zakresu zadań odpowiadających opisanemu przedmiotowi zamówienia publicznego nie powoduje, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.

W rozstrzyganej sprawie interes publiczny należy rozumieć jako zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, w tym również w odniesieniu do utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni miejskiej.

(…)

Wobec powyższego nie można traktować pojęcia interesu społecznego wybiórczo poprzez uznanie, że w sytuacji, gdy zadanie własne wykonuje spółka komunalna, a nie podmiot wybrany w drodze przetargu, to tak rozumiany interes publiczny jest realizowany, a w innym przypadku odwrotnym nie zachodzi. Podana w motywacji Zamawiającego o unieważnieniu przetargu (…) ogólnikowo stwierdził on, że powierzenie spółce zamówienia lepiej zaspokoi interes publiczny.

(…) 

Burmistrz Miasta, jako kierownik zamawiającego miał świadomość, że Rada Miejska, jako organ stanowiący może w każdej chwili podjąć podobną uchwałę rozszerzającą zakres świadczenia usług na rzecz gminy, skoro taka spółka komunalna funkcjonuje na rynku usług komunalnych. Podobnie Rada Miejska, podejmując uch wałę, taką wiedzę posiadała.”1


1 - Wyrok KIO z 12 maja 2017 r., KIO 814/17, KIO 830/17


Image