Powoływanie zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia

Zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia to stosunkowo nowa instytucja, wprowadzona do systemu zamówień publicznych nowelą ustawy z połowy 2016 roku. Przesłanki powoływania zespołu ustawodawca zawarł w art. 20a pzp, który obowiązuje od dnia 14 stycznia 2017 roku.

Najbardziej istotna kwestia dotyczy wartości i rodzaju zamówienia, dla którego należy powołać zespół celem zapewnienia nadzoru nad jego realizacją. Ta wartość to równowartość kwoty 1 000 000 euro, albo wartość wyższa. Natomiast powoływanie zespołu dotyczy wyłącznie zamówień na usługi oraz roboty budowlane. 

Warto zauważyć, że ustawa pzp w trzech przypadkach posługuje się progiem 1 000 000 euro. Oprócz opisanej wyżej sytuacji kwota taka wskazana jest w art. 6a pzp (dotyczy zamówień udzielanych
w częściach) oraz w art. 138g pzp (dotyczy zakresu stosowania przepisów o zamówieniach na usługi społeczne).

Zespół można powołać dla jednego tylko lub większej liczby powiązanych ze sobą zamówień.

Celem powołania zespołu jest zapewnienie odpowiedniego zaangażowania tego samego zespołu osób nie tylko do przygotowania i udzielania zamówienia, ale także na etapie realizacji zamówienia publicznego. W dalszej perspektywie powinno to przyczynić się do postrzegania etapu realizacji zamówienia, jako co najmniej tak samo istotnego jak etap przygotowania prowadzenia postępowania,
a w konsekwencji doprowadzić także do częstszego i bardziej świadomego sięgania po pozacenowe kryteria ofert. 

Z powyższego punktu widzenia nie do końca zrozumiałe jest postanowienie ust. 3 art. 20a pzp, zgodnie z którym co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej. Przede wszystkim nie we wszystkich przypadkach, kiedy powołanie zespołu jest obowiązkowe, równolegle należy powoływać komisję przetargową. Nie ma przecież takiego obowiązku w przypadku zamówienia na roboty budowlane, którego wartość jest mniejsza niż 5 350 000 euro. Ponadto istota zespołu polega na tym, że ma on czuwać nad realizacją zamówienia, a zatem funkcjonować już po wyłonieniu wykonawcy i zawarciu z nim umowy, a ta czynność kończy przecież postępowanie, dla którego prowadzenia w określonych sytuacjach powołuje się komisję przetargową (art. 19 pzp). 

Przepisy nie wprowadzają żadnych reguł dotyczących ilościowego składu zespołu (oprócz tego, że członków zespołu powinno być co najmniej dwóch), czy też jego funkcjonowania. W tym zakresie
o stosowny regulamin powinien zadbać zamawiający, chociażby w oparciu o regulację z art. 21 ust. 3 pzp.

Na zakończenie warto zauważyć, że zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia (art. 20a ust. 4 pzp).


Image