Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jak ma postąpić Zamawiający jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) dalej p.z.p. to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że zastrzegane informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Z kolei, zgodnie z orzecznictwem, uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie podlega uzupełnieniu. Zatem, Zamawiający winien uznać zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa za nieskuteczne, a w konsekwencji ujawnić dokumenty objęte nieskutecznym zastrzeżeniem, nawet mimo braku zgody wykonawcy.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Możliwość zastrzeżenia pewnych informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest wyjątkiem od tej zasady i została określona w art. 8 ust. 3 p.z.p. 

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej, wyrażonym w wyroku z 23 sierpnia 2019 r. sygn. akt KIO 1546/19 „Ustawodawca w art. 8 ust. 3 p.z.p. przewidział, że wykonawca chcący skorzystać z ochrony informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa, ma obowiązek wykazania spełniania przez objęte ochroną dane przesłanek wynikających z przepisu art. 11 ust. 2 u.z.n.k. a ponadto, że wykazanie to winno nastąpić nie później niż w dniu, w którym złożone zostały w postępowaniu oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy zastrzeżeniu podlegają inne dokumenty zastrzeżenie takie (wraz z wykazaniem) winno być uczynione nie później niż w dniu, w którym składane są podlegające zastrzeżeniu dokumenty.”

Ponadto „Wykonawca jest zobowiązany wykazać wszystkie przesłanki zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa najpóźniej wraz z pismem zawierającym informacje chronione, a uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie podlega uzupełnieniu.” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 stycznia 2019 r., sygn. Akt KIO 2673/19). Zatem, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest skutecznie dokonane wyłącznie w sytuacji, w której wykonawca wykaże spełnianie wszystkich przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010). 

Wskazania wymaga również, że Ustawodawca nie wskazuje, że wyrażenie zgody przez wykonawcę lub jej brak, na odtajnienie nieskutecznie zastrzeżonych informacji, pociąga za sobą jakiekolwiek skutki prawne.. 

Zatem, „w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji. Skoro zatem zamawiający stwierdza bezskuteczność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, to jego obowiązkiem jest odtajnienie danych nieskutecznie zastrzeżonych.” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 listopada 2018 r., KIO 2166/18)

Reasumując, Ustawodawca nie tylko nie przewidział, że dla czynności odtajnienia nieskutecznie zastrzeżonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa wymagana jest zgoda wykonawcy, ale również niejako nałożył na zamawiającego obowiązek odtajnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, w przypadku gdy zastrzeżenie to jest nieskuteczne. 


Image