Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. V

Zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Istotna zmiana okoliczności jest kategorią obiektywną, za każdym razem ściśle powiązaną z przedmiotem i terminem wykonania przedmiotu zamówienia, a jej wystąpienie powoduje, że dalsze kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie. Zmiana taka może wynikać np. z aktu prawnego wiążącego zamawiającego i stanowiącego źródło prawa.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 lutego 2013 r. Izba stwierdziła: 

„(…)  gdy na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności realizacja  danego zamówienia byłaby niecelowa lub wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym”. 

Biorąc pod rozwagę unieważnienie postępowania zamawiający musi wykazać także brak interesu publicznego prowadzonego postępowania tudzież zawarcia umowy. 

Pojęcie ogólne interesu można odnieść do zależność pomiędzy osobą a wynikiem jakiejś toczącej się sprawy, polegająca na korzyści (także niewymiernej), jaką ta osoba może odnieść przy odpowiednim rozstrzygnięciu (rezultacie, wyniku) sprawy. Posiadanie interesu może objawiać się w czynnym uczestniczeniu w sprawie i oddziaływaniu na nią bądź w samym oczekiwaniu na rozstrzygnięcie. Osoba posiadająca interes w sprawach urzędowych nazywana jest interesantem bądź stroną postępowania. 

Termin stosowany jest zarówno w języku potocznym (mieć w czymś interes), jak i w naukach społecznych, zwłaszcza w prawie i administracji. W szerszym znaczeniu interes może dotyczyć także ogółu jakiegoś rodzaju spraw bądź wielu osób (zbiorowości).

Interes publiczny nie ma generalnego, wszechobejmującego znaczenia opisowego, jego znaczenie opisowe związane jest z kontekstem społecznym i politycznym.1

Do najczęściej występujących w tekstach obowiązujących polskich przepisów prawnych generalnych klauzul odsyłających należy zaliczyć odesłania do zasad współżycia społecznego, społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa, interesu społecznego, interesu publicznego, interesu państwa, zasady sprawiedliwości społecznej, zasad (reguł) słuszności, dobrych obyczajów, dobra dziecka, dobra rodziny.2

c.d.n


1 - J. Blicharz, Kategoria interesu publicznego jako przedmiot działania administracji publicznej, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2004, t. 40, s. 39.
2 - L. Leszczyński, Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 111.


Image