Elektroniczne otwarcie ofert – brak prądu

W przypadku wystąpienia trudności i problemów technicznych w trakcie otwarcia ofert (np.: awaria prądu), Zamawiający może kontynuować procedurę otwarcia ofert do momentu ich ustąpienia, o ile oferty zostaną otwarte zgodnie z art 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej p.z.p., to jest tego samego dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Procedurę otwarcia ofert reguluje art. 86 p.z.p., którego ust. 2 stanowi, iż: Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym, podstawowymi wymogami stawianymi przez ustawodawcę jest to, że otwarcie musi być jawne, nastąpić „bezpośrednio” po upływie terminu do składania ofert, oraz muszą one zostać otwarte w dniu w którym upłynął termin do składania ofert. Jak zauważył w swoim komentarzu Włodzimierz Dzierżanowski (Dzierżanowski Włodzimierz. Art. 86. W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII. Wolters Kluwer Polska, 2018.): „Szczególne znaczenie ma [...] norma nakazująca, aby otwarcie każdej oferty odbyło się w tym samym dniu, na który wyznaczono termin ich złożenia. Niemożliwa jest więc co do zasady sytuacja, że w przypadku przedłużania się sesji otwarcia zostanie ona dokończona w następnym dniu.”

Jak wskazuje zarówno norma zawarta w art. 86 ust. 2 p.z.p. jak i wyżej przytoczony komentarz, samo otwarcie może trwać tak długo jak to jest konieczne, o ile oferty zostaną otwarte tego samego dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wymaga to jednak zachowania jawności otwarcia tj. możliwości uczestnictwa w procedurze dla wszystkich osób, niezależnie od celu, w jakim chcą uczestniczyć w otwarciu.

Trzeba wskazać, iż powyższe stanowisko znajduje poparcie w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO). W ostatnim czasie zapadły co najmniej dwa orzeczenia KIO dotyczące stanów faktycznych podobnych lub prawie identycznych do przedstawionego w pytaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyrok KIO z dnia 4 lipca 2019 r., syg. KIO 1145/19, w którym Izba orzekała w kwestii ważności otwarcia ofert, w trakcie którego, po otwarciu jednej z ofert, zamawiający nie mogąc otworzyć drugiej, kontynuował procedurę do momentu uzyskania od drugiego wykonawcy informacji umożliwiających otwarcie jego oferty. KIO uznała takie procedowanie otwarcia ofert za prawidłowe. W uzasadnieniu wyroku wskazano, iż: „Najistotniejsze w trakcie jawnego otwarcia ofert nie jest obecność publiczności, ale samo otwieranie ofert. Dlatego zamawiający nie może się kierować podczas wykonywania procedury otwarcia ofert obecnością osób innych niż przedstawiciele zamawiającego czy opuszczeniem przez publiczność pomieszczenia, w którym odbywa się jawne otwarcie ofert. Żaden przepis nie uzależnia ważności otwarcia ofert od obecności publiczności ani nie zabrania prowadzenia tej procedury po opuszczeniu przez publiczność pomieszczenia, w którym odbywa się otwarcie ofert. Przepis art. 86 ust. 2 p.z.p. stanowi jedynie o jawnym otwarciu ofert, a więc zamawiający nie może utrudniać dostępu do procedury otwarcia ofert komukolwiek, przedstawicielom wykonawców czy jakichkolwiek innych osób.”. Podobnie KIO orzekło w wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 r., syg. KIO 574/19.

Podsumowując, w przypadku wystąpienia trudności i problemów technicznych w trakcie otwarcia ofert (np.: awaria prądu), Zamawiający może kontynuować procedurę otwarcia ofert do momentu ich ustąpienia (albo naprawienia lub rozwiązania), o ile zachowa jawność otwarcia ofert oraz otworzy oferty do końca dnia, w którym upływa termin składania ofert.


Image