Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. III

W poprzednim blogu zachęcałam do wejrzenia w wrześniową edycję, obiecując rozpatrzenie interesującego wyroku, w którym zamawiający usiłował bronić unieważnienia postępowania z zastosowaniem przesłanki z punktu 6 art. 93 ustawy.

Zamawiający/ Gmina K. próbował negocjować z dotychczasowym bankiem, świadczącym usługi, nowe warunki obsługi bankowej. Bank jednak nie wyraził zgody na nowe propozycje zamawiającego. Zamawiający wszczął procedurę przetargową. Po ukazaniu się ogłoszenia, bank stał się obserwatorem tego przetargu, jednak nie złożył do niego swojej oferty. Po terminie składania ofert, widząc, że do zamawiającego wpłynęły oferty, bank w sposób nad wyraz aktywny złożył zamawiającemu, poza przetargiem, nowe propozycje przedłużenia współpracy. 

Zamawiający zainteresowany nowymi propozycjami banku unieważnia postępowanie z zastosowaniem przesłanki art. 93 ust.1 pkt 6. Na uzasadnienie faktyczne unieważnienia „Zamawiający wskazuje przede wszystkim na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a konkretnie wejścia w życie z dniem 1 lipca 2015 roku ustawy o obligacjach (Dz U z 2015 r., poz. 238). (…) Podkreślenia w tym zakresie wymaga w szczególności fakt, że ustawa ta została uchwalona w dniu 15 stycznia 2015 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 20 lutego 2015 roku. Tym samym poza sporem jest fakt, że treść tej ustawy była (mogła być) znana Zamawiającemu już od daty jej publikacji”. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że ogłoszenie o tym zamówieniu było opublikowane w DUUE Nr 2015/S 086-155892 z dnia 5 maja 2015 r. a unieważnienia zamawiający dokonał w dniu 6 lipca 2015 r. Te dwie podane daty – ogłoszenia o zamówieniu oraz unieważnienia - są kluczowe w kontekście zastosowania przesłanki unieważnienia, czyli wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć. 

Zamawiający, w toku prowadzonej procedury, po otwarciu ofert, przyjął pismo, od dotychczasowego świadczeniodawcy usług bankowych, z nowymi propozycjami oceniając, że są one bardziej interesujące, niż najkorzystniejsza oferta w przetargu. Oceniając korzyści ekonomiczne, Gmina K. zmierza do unieważnienia postępowania. W świetle obowiązujących przepisów Pzp nie jest takie proste. Przesłanki unieważnienia mają charakter zamknięty i muszą mieć mocne podstawy faktyczne do ich zastosowania. Oceniając stan faktyczny i stanowiska stron, Izba stwierdziła:

„(…) Można domniemywać, iż bank nie chciał doprowadzić do zmniejszenia swoich wpływów z tego tytułu. Dopiero sytuacja ogłoszenia przedmiotowego postępowania i fakt złożenia oferty 

w postępowania doprowadził do sytuacji, że Bank, bojąc się utraty dochodów, zmienił swoje zdanie w tym zakresie. Zauważenia wymaga także, iż Bank czyni to w dniu 8 czerwca 2015 roku, a więc także przed dniem 1 lipca 2015 roku, tj. wejściem w życie ustawy o obligacjach. 

Tym samym argumentacja Zamawiającego, że Bank nie mógł tego uczynić wcześniej, tj. pomiędzy 20 lutego a 8 czerwca 2015 roku, tj. przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, ponieważ nie była zanana sytuacja prawna, jaka powstanie po wejściu w życie ustawy o obligacjach, jest nieracjonalne. (…)

Dlatego też, oceniając powyższe, Izba stwierdza, że w sprawie nie zaistniała żadna istotna zmiany okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem postępowania, lub (…) przeszkoda w kontynuacji przedmiotowego postępowania uzasadniająca unieważnienie przedmiotowego postępowania”.

Wyrok KIO z 22 lipca 2015 r., KIO 1500/15

 


Image