Zamówienia bagatelne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Wśród wielu zmian przewidzianych w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca przewidział także zmiany w zakresie tzw. zamówień bagatelnych. Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji z terminem przedstawienia sprawozdania do dnia 29 sierpnia 2019 roku. Sprawozdanie przedstawiono w dniu 21 sierpnia 2019 roku na (druk sejmowy nr 3759). Następnie w dniu 11 września 2019 roku projekt został poddany II czytaniu na posiedzeniu Sejmu, a następnie ponownie skierowany do Komisji.

Progi stosowania ustawy do zamówień bagatelnych

Zgodnie z obecnym stanem prawnym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Natomiast w procedowanym w Sejmie projekcie nowej ustawy p.z.p., zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 projektu kwestie wyłączenia zastosowania przepisów p.z.p. dla zamówień bagatelnych uregulowano stosując regulację pozytywną. Ustawodawca wskazał, iż w przypadku zamówień klasycznych, których wartość przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się art. 82, art. 267 ust. 1 i 2 pkt. 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 oraz art. 272. 

Inną różnicą, która wynika z projektu ustawy jest sposób określenia tzw. progu bagatelności. Progiem bagatelności nazywa się bowiem kwotę, poniżej której zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy p.z.p. W obowiązującym stanie prawnym kwotę tę określono jako wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Natomiast w projekcie nowej ustawy dokonano modyfikacji, w wyniku której próg bagatelności został określony poprzez wskazanie, iż wartość przedmiotu zamówienia (…) jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ustawodawca nie przewiduje zasadniczo zmiany progu jej zastosowania, a jedynie w celu ułatwienia ustalenia wartości zamówienia, od której jest stosowana ustawa Pzp – proponuje się, aby jej próg zastosowania był wyrażony jako 130 000 zł. 

Z praktycznego punktu widzenia, modyfikacja ta nie wpływa znacząco na wysokość progu bagatelności. Rozwiązanie takie ma natomiast na celu ułatwienie określenia czy do zamówienia o danej wartości stosuje się ustawę czy też nie. Dotychczas należało przeliczać równowartość 30 000 euro za punkt wyjścia przyjmując określony w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2477) średni kurs złotego w stosunku do euro. W nowym stanie prawnym kwota progu będzie miała charakter stały. 

Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym

Jedną ze znaczących zmian w projekcie ustawy jest obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym. Jak stanowi art. 267 ust. 2 pkt 9 Projektu Ustawy, ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym także podlegać będzie zamieszczeniu przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Co więcej, ustawodawca wskazał, że tak jak w przypadku innych ogłoszeń, zamawiający będzie zobowiązany do udokumentowania ogłoszenia w Biuletynie i do przechowywania dowodu jego zamieszczenia, o czym stanowi art. 267 ust. 3 Projektu Ustawy. Ustawodawca określił także, w art. 268 ust. 2 projektu, że ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym powinno zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, a w szczególności: termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia. Ogłoszenie takie powinno zostać sporządzone na formularzach umieszczonych na stronach portalu internetowego UZP przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 269 ust. 1). Nadto, w projekcie określono także, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego, udostępniany jest BZP oraz określa on okres przechowywania danych zamieszczonych w BZP. Informacje te dostępne są na stronie internetowej UZP.  

Zgodnie z brzmieniem art. 270 ust. 1 projektowanej ustawy zamawiający może dodatkowo zamieścić ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym także w inny sposób, a w szczególności na swojej stronie internetowej, a nadto zamawiający może także przekazać ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE stosuje się przepisy art. 87 projektu ustawy (przepisy dot. publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym). Co istotne, udostępnienie ogłoszenia w inny sposób niż zamieszczenie w BZP, nie może nastąpić przed jego zamieszczeniem w BZP, nie może zawierać informacji innych niż ogłoszenie zawarte w BZP, a także musi zawierać datę publikacji ogłoszenia w BZP. 

Tak jak w przypadku innych ogłoszeń, ustawodawca przewidział możliwość dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (art. 271 ust. 1). W przypadku takim zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach albo ofertach, jeżeli jest to konieczne. Natomiast w przypadku dokonania zmiany istotnej, w szczególności dotyczącej określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach, o czym stanowi art. 271 ust. 3. Konsekwencją zmiany treści ogłoszenia jest konieczność niezwłocznego udostępnienia lub przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w sposób określony w art. 270 ust. 1 i 2, o ile w tenże sposób zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym. 

Zgodnie z treścią art. 272 ust. 1 Projektu Ustawy, ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawierać powinno w szczególności nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia lub konkursu. Natomiast ust. 2 komentowanego artykułu zawiera delegację ustawową do wydania przez ministra właściwego ds. gospodarki rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP, w tym w ogłoszeniach, o których mowa w art. 216 ust. 1 (ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy) i ust. 3 (ogłoszenie o wyniku postępowania) oraz w art. 448 (ogłoszenie o wykonaniu umowy), a także tryb przekazywania ogłoszeń, mając na względzie rodzaje ogłoszeń, tryby postępowania o udzielenie zamówienia oraz szczególne instrumenty i procedury. 

Jak wskazano w § 10 projektu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera co najmniej: 

  1. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie,
  2. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
  3. określenie wartości zamówienia. 

Dotychczas postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro nie musiały być ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych, po wejściu w życie nowej ustawy publikacja ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym będzie konieczna.

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach bagatelnych

Kolejną ze zmian, które ma wprowadzić nowe p.z.p. jest konieczność sporządzenia sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień bagatelnych. Jak stanowi art. 2 ust. 2 w zw. z art. 82 ust. 1 projektowanej ustawy, zamawiający będzie zobowiązany do sporządzenia sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień, w tym także zamówień bagatelnych. Tak jak dotychczas sprawozdanie przekazywane będzie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie (art. 82 ust. 2). 

Nowa ustawa przewiduje także możliwość dokonania przez zamawiającego korekty sprawozdania, jeśli stwierdzi on, iż zawarte w nim informacje są nieaktualne czy też niepoprawne. W art. 82 ust. 4 wskazano, iż szczegółowe kwestię dotyczące sprawozdania zostaną uregulowane w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zastępującym aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038). 

Mając na uwadze projektowane zmiany, nowa ustawa wydaje się być trafiona w kontekście regulacji zamówień bagatelnych. Wydaje się, iż zdiagnozowano zauważalne w wieloletniej praktyce zamówień bagatelnych problemy i zaproponowano ich rozwiązania. Co istotne, nałożenie obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym odniesie ten doniosły skutek, iż wszystkie ogłoszenia o zamówieniu będą podlegały zamieszczeniu w oficjalnych publikatorach tj. BZP lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Projektowana zmiana będzie także ukróceniem samowoli zamawiających przy udzielaniu zamówień o niskiej wartości czyli tzw. zamówień bagatelnych. 

Karolina Tempińska
Autor: Karolina Tempińska

Image