Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. II

Kontynuując tematykę unieważnienia postępowania w okolicznościach nieprzewidywalnych oraz braku interesu publicznego w kontynuowaniu lub realizowaniu zamówienia publicznego, wyjaśnienia wymaga pojęcie „istotnej zmiany okoliczności”.

W słowniku synonimów języka polskiego dla słowa „okoliczność” znajduje się 155 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 14 grup znaczeniowych, pośród których moją uwagę, pod kątem znaczeniowym interpretacji art. 93 ust. 1 pkt 6, zwróciły trzy grupy - okoliczność jako:

 - w odniesieniu do pewnego wydarzenia

 - stan faktyczny

 - w kontekście nieprzewidzianego przypadku

Przy czym okoliczność, w kontekście nieprzewidzianego przypadku, to:

- coś nieprzewidzianego,

- coś niespodziewanego, 

- przypadek,

- raz,

- sytuacja,

- wypadek,

- zdarzenie.

Wykładnię istotnej zmiany okoliczności dokonała Krajowa Izba Odwoławcza, gdzie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2017r. m.in. stwierdziła: „(…) to pewne nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności, które mają wpływ na prowadzone postępowanie lub przedmiot zamówienia. Musi mieć ona charakter zewnętrzny wobec zamawiającego, co oznacza bezpośrednio, że nie może być od niego zależna” – KIO 593/17.

Należy zwrócić uwagę, że po pierwsze, zmiana okoliczności faktycznie wystąpiła, 

a nie, że powstała jedynie możliwość jej wystąpienia. Po drugie, iż jest to faktycznie zmiana istotna, czyli na tyle znacząca, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i wykonanie zamówienia nie leży już w interesie publicznym. 

Istotna zmiana okoliczności jest kategorią obiektywną, za każdym razem ściśle powiązaną z przedmiotem i terminem wykonania przedmiotu zamówienia, a jej wystąpienie powoduje, że dalsze kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie. Zmiana taka może wynikać np. z aktu prawnego wiążącego zamawiającego i stanowiącego źródło prawa.

W wyroku z dnia 20 lutego 2013r (KIO 256/13) Izba orzekła: „(…)  gdy na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności realizacja  danego zamówienia byłaby niecelowa lub wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym”. 

Z powyższego wynika, że sama interpretacja „istotnej zmiany okoliczności” jest niezwykle wąska. Nie może stanowić swobodnego dostosowania uzasadnienia zależnego wewnętrznie od zamawiającego. Bardzo ciekawy wyrok zapadł w kwestii unieważnienia postępowania, w której zamawiający uzasadniał unieważnienie zmianą przepisów prawa, tj. ustawy o obligacjach, jednak czy stanowiły podstawę uzasadniającą unieważnienie postepowania? Zapraszam we wrześniu na c.d.

 


Image