Dane osobowe autora dokumentacji projektowej w postępowaniach przetargowych a przepisy RODO

Zamawiający zgodnie z art.31 Pzp opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury   z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego określa zakres i formę dokumentacji projektowej.  Rozporządzenie to zawiera szczegółowe informacje co do zakresu informacyjnego poszczególnych typów dokumentów  wchodzących w skład dokumentacji projektowej.  Opracowanie będące dokumentacja projektową lub Programem Funkcjonalno Użytkowym zawiera informacje dotyczące  personalne projektanta. Tym samym zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia dokumentacji projektowej  jako opisu przedmiotu zamówienia publikując ją na stronie internetowej oraz także w procesie realizacyjnym przekazuje egzemplarz dokumentacji wykonawcy lub podwykonawcom. 

W myśl  art. 86 rozporządzenia RODO dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ten organ lub podmiot, co oznacza brak obowiązku anonimizacji danych osobowych projektanta. 

Tym samym należy zauważyć iż wskazanie w tym przypadku imienia i nazwiska osoby sporządzającej dokumentacje projektową lub PFU nie będzie stanowić udostępnienia danych osobowych tejże osoby co stanowiłoby naruszenie w zakresie przepisów RODO.  Zgodnie art. 86 RODO   dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ten organ lub podmiot.  W zgodzie z powyższym przepisem, prawodawca unijny potwierdza możliwość ujawniania danych osobowych zawartych w dokumentach urzędowych w oparciu o przepisy unijne lub przepisy obowiązujące w krajach członkowskich. W prawie polskim te kwestie zostały szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  Tym samym projekt budowlany zatwierdzony decyzją starosty stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej  i podlega udostępnieniu na wniosek. Potwierdza to  wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  (sygn. akt: II SAB/Kr 97/13) wskazując że nie budzi wątpliwości, iż decyzja o pozwoleniu na budowę, wydawana przez organ architektoniczno-budowlany, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6  oraz, że decyzje rozstrzygają sprawy administracyjne i jako akty administracyjne indywidualne stanowią dokumenty urzędowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stosownie do art. 34 ust. 4 i 5 Prawa budowlanego projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nie ulega zatem wątpliwości, że projekt ten stanowi integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego. Informacją publiczną jest nie tylko sama decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, lecz także zatwierdzony projekt budowlany, który podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji i publicznej. 


Image