Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ?

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  • ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  • złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający w takiej sytuacji ma obowiązek podać uzasadnienie faktyczne i prawne.

O ile podanie w informacji o unieważnieniu uzasadnienia prawnego nie stanowi dla zamawiającego większego problemu, o tyle wykazanie uzasadnienia faktycznego rodzi szereg wątpliwości i stanowi często o naruszeniu przesłanki ustawowej upoważniającej do unieważnienia postępowania. 

W wyroku z 22 lipca 2015 r., KIO 1500/15 Izba podkreśliła:  „(…) stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i byłoby sprzeczne z tym interesem, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

Określone w powołanym przepisie przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie, co oznacza, iż niespełnienie choćby jednej z nich wyklucza możliwość unieważnienia postępowania. Ciężar wykazania spełnienia tych przesłanek spoczywa na Zamawiającym (…)”.

Podejmując decyzję o unieważnieniu, zamawiający ma obowiązek szczegółowego podania wszystkich okoliczności uzasadniających unieważnienie, a więc określić interes publiczny, który chciał zaspokoić, opisać niespodziewane zdarzenie, które zaszło, wykazać, że ma ono charakter istotny, a także, że nie był w stanie przewidzieć jego zajścia.

Przesłanki unieważnienia postępowania należy interpretować rygorystycznie, gdyż unieważnienie prowadzonego postępowania jest w swej istocie zaprzeczeniem jego idei, dlatego może być zastosowane tylko i wyłącznie po spełnieniu wszystkich ustawowych przesłanek – za Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 marca 2016 r., XXIII Ga 150/16.

By szczegółowo wyjaśnić każdą z okoliczności, wykazującą podstawy unieważnienia, w kolejnych częściach bloga odniosę się do ich znaczenia. W sierpniu przedstawię, co oznacza w kontekście unieważnienia „istotna okoliczność”.  

 


Image