Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne

Wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych nowelizacją z czerwca 2016 roku rozdział 6 działu III pn. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” cieszy się w praktyce coraz większym zainteresowaniem ze strony zamawiających, którzy coraz częściej i śmielej stosują jego postanowienia, prowadząc postępowanie, przedmiotem którego ma być wykonawca usług społecznych. 

Jedną z podstawowych wątpliwości jaka pojawia się w tych postępowaniach jest kwestia możliwości stosowania środków ochrony prawnej, opisanych w dziale VI pzp. Odpowiedzi na powyższe zagadnienie dostarcza nam przepis art. 138l pzp, który wprost stanowi o tym, że postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem przepisów działu VI pzp, a zatem cała regulacja dotyczące środków ochrony prawnej będzie miała zastosowanie.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że postępowania na usługi społeczne, stosownie do treści art. 138g ust. 1 pzp, dotyczą zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750.000 euro (1.000.000 w przypadku zamówień sektorowych).

W praktyce przepisy rozdziału 6 działu III pzp bardzo często stosowane są w sytuacji, gdy zamówienie ma wartość niższą niż kwoty wskazane w art. 138g ust. 1 pzp, a więc stosuje się do niego reguły wyznaczone treścią przepisu art. 138o pzp. W takim natomiast przypadku nie będą już miały zastosowania przepisy o środkach ochrony prawnej zawarte w dziale III pzp, co potwierdza chociażby postanowienie KIO z dnia 12.04.2018 r., KIO 638/18. 


Image