W jaki sposób kryterium kosztów cyklu życia produktu może poprawić racjonalność wydatkowania środków publicznych?

Zamówienia udziela się w oparciu o ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie. Kryterium kosztu można określić na podstawie kosztu w cyklu życia produktu.  Konsekwencją nieprzemyślanego wyboru rozwiązań w fazie planowania może być znaczny wzrost nakładów ponoszonych w późniejszych etapach cyklu życia obiektu. W trakcie planowania istotne jest przeprowadzenie precyzyjnej analizy inwestycji oraz wybór optymalnych rozwiązań materiałowych, które pozwolą na minimalizacje późniejszych kosztów eksploatacyjnych.

W fazie przedinwestycyjnej szacunek kosztów – określenie planowanych wydatków jest niezbędne dla przeprowadzenia oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Faza realizacyjna wymaga ustalenia kosztów na podstawie dokumentacji projektowej oraz ich weryfikacji i kontroli na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków tzw. monitoring kosztów. Analiza kosztów w fazie eksploatacji, dotyczy robót remontowych, modernizacyjnych, kosztów zużycia energii z uwagi na przyjęty system ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody, robót adaptacyjnych, rewitalizacyjnych, itp., 

Zamawiający musi ustalić także długość cyklu życia, czyli wskaźnik czasu, w którym koszty będą badane. Powinien to być minimum okres gwarancji, ale dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na porównanie ofert, może być przyjęcie jako długości cyklu życia okresu amortyzacji. 

Przypadek uwzględnienia w kryterium oceny ofert kosztu zużycia wody w obiekcie basenowym, było zastosowanie uzyskania współczynnika K jako sumaryczna ilość wody zużytej w ciągu tygodnia do płukania filtrów dla obiegu 1÷6 przy wymaganym płukaniu każdego filtra 2 razy w tygodniu z badanej oferty w m3 /tydzień. Koszt ten miał znaczenie dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Uzyskanie efektu ekonomicznego z danego nakładu miało w tym przypadku znaczenie dla zamawiającego, bowiem kryterium to stanowiło aż 30%.


Image