e-faktura w zamówieniach publicznych - cz. I

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym1 implementuje do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych2.

Zadaniem zasadniczym  dyrektywy jest zniwelowanie barier dla handlu transgranicznego, wynikających ze współistnienia wielu różnych wymogów prawnych i norm technicznych dotyczących fakturowania elektronicznego oraz braku ich interoperacyjności. Dyrektywa zakłada osiągnięcie celu poprzez wdrożenie i akceptowanie ustrukturyzowanych faktur w postaci elektronicznej zgodnych z normą europejską EN 16931-1:2017, które są wystawiane przez wykonawców w związku z realizacją umów zawartych w sprawie zamówień publicznych i koncesji.

Powyższa norma wskazuje dwa obowiązujące formaty, zgodnie z którymi należy przesłać e-faktury do zamawiających w zamówieniach publicznych: UN/CEFACT i UBL 2.1. Zatem każda faktura elektroniczna, którą wykonawca wystawi i prześle w jednym z dwóch powyższych formatów, będzie musiała być odebrana i przetworzona przez podmiot zamawiający w zamówieniach publicznych3

Dyrektywa stwierdza, że fakturą elektroniczną jest dokument, który wykonawca wystawia i przesyła w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, dzięki czemu zamawiający może ją automatycznie odebrać i przetworzyć.

Ustawodawca krajowy definiuje pojęcie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, odsyłając w tym względzie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przez ustrukturyzowaną fakturę należy rozumieć fakturę spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Nie są natomiast fakturami elektronicznymi tzw. obrazy faktur, czyli pliki jpg, png, gif, tif czy pdf, ponieważ nie można ich automatycznie przekazać między systemami wystawcy i zamawiającego, a następnie automatycznie przetworzyć4

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna musi składać się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług, a także: informacji dotyczących odbiorcy płatności oraz zawierać  wskazanie umowy zamówienia publicznego.

Ponadto w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza powyższymi danymi, mogą być zamieszczone także dodatkowe dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.


1 - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dziennik Ustaw  2018r.  poz. 2191).
2 - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 1).
3 - E. Dobrzeniecka, Do czego nam e-faktura?, „Przetargi Publiczne” 2018, nr 11. 
4 - Ibidem. 


Image