Rażąco niska cena, jako przesłanka odrzucenia oferty w ustawie PZP – RNC VIII cz.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)

Dyspozycja ustawowa art. 90 ust. 3 ustawy Pzp stanowi - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który:

  • nie udzielił wyjaśnień, 
  • jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W sytuacji, gdy zaistnieje którakolwiek okoliczność wskazana w art. 90 ust. 3, podstawę odrzucenia takiej oferty zamawiający podaje z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Podstawę odrzucenia oferty może stanowić wątpliwa, zbyt ogólna treść złożonych wyjaśnień przez wykonawcę. Dlatego też wykonawca powinien takie wyjaśnienia przygotować z wyjątkową starannością i szczegółowością popartą dowodami.

Za Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 7 listopada 2017 KIO 2221/17 „Ustawodawca ponadto wskazał jednoznacznie, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy, który złożył ofertę z ceną budzącą wątpliwości. W przepisie mowa jest o „wykazaniu”, czyli udowodnieniu, że cena nie jest rażąco niska. Tym samym wyjaśnienia wykonawcy nie mogą stanowić jedynie formalnej odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, zawierającej ogólne informacje o działalności wykonawcy lub deklaracje co do realizacji zamówienia za zaoferowaną cenę, niepoparte stosownymi dowodami. Wyjaśnienia wykonawcy muszą być na tyle konkretne i szczegółowe, aby na ich podstawie zamawiający był w stanie dowiedzieć się, jakie okoliczności właściwe wzywanemu do wyjaśnień wykonawcy, spowodowały obniżenie ceny jego oferty, w jaki sposób okoliczności te spowodowały obniżenie ceny i jakich oszczędności wykonawca mógł dzięki nim dokonać.”

Brak udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień lub udzielenie wyjaśnień, w których wykonawca nie udowodnił, że cena oferty nie jest rażąco niska, obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty. Tym samym od rzetelności wyjaśnień wykonawcy zależy jego dalszy udział w postępowaniu.

Wskazanie podstawy uzasadnienia odrzucenia oferty przez zamawiającego jest niezwykle ważną czynnością. Na jej podstawie wykonawca może dochodzić swoich praw, także dowieść, że uzasadnienie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cena nie znajduje podstaw. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 2381/16 Izba stwierdziła: „Zgodnie z art. 90 ust. 2 p.z.p., obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Nałożony tym przepisem na wykonawcę ciężar dowodu nie zwalnia jednak Zamawiającego z obowiązku przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dokonanej oceny wyjaśnień.  Wskazać należy na treść art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. To na podstawie informacji przekazanej zgodnie z przywołanym wyżej przepisem wykonawca po pierwsze podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej, a po drugie – jakie zarzuty sformułować w odwołaniu i w jaki sposób polemizować ze stanowiskiem zamawiającego.”

Cykl, obejmujący zakres badania i oceny ofert, obejmujący występującą czasami w procedurze czynność badania rażąco niskiej ceny, został zakończony. Tym samym pragnę, by stał się pomocny dla wykonawcy, który takiej okoliczności w procedurze może doświadczyć. 


Image