Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny – RNC VII cz. - Obowiązki wykonawcy w składanych wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny

Kontynuując mój cykl o rażąco NISKIEJ CENIE, jej badaniu i ocenie wyjaśnień wykonawcy, pragnę przejść do tego etapu, w którym dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na nich gdy składają, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, swoje wyjaśnienia.  

Niewątpliwie obowiązkiem wykonawcy jest:

 • dostarczenie kompleksowych i wyczerpujących wyjaśnień, które powinny odnosić się w pierwszej kolejności do wątpliwości i pytań sformułowanych przez zamawiającego wobec całości bądź wybranych elementów oferty;
 • z własnej inicjatywy, nawet gdy w treści wezwania nie sformułowano takiego żądania – odniesienie się kompleksowo do całej swojej oferty;
 • przygotowywanie wyjaśnień, które powinny umożliwić weryfikację, czy zarówno cała oferta, jak i poszczególne jej elementy zostały sformułowane (skalkulowane) w sposób realny oraz czy możliwa jest realizacja zamówienia na warunkach określonych w ofercie bez uszczerbku dla interesu zamawiającego;

Opierając się na dotychczasowym orzecznictwie, wykonawca powinien:

 • wskazać i opisać obiektywne czynniki mające wpływ na wysokość zaoferowanej ceny,
 • wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe i powinny obejmować wszystkie aspekty mające wpływ na cenę, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do prawidłowego jej wyliczenia, a jednocześnie nie mogą opierać się na samych oświadczeniach wykonawcy, 
 • ze złożonych przez wykonawcę wyjaśnień musi jednoznacznie wynikać możliwość zaoferowania tak niskiej ceny, jaką zdecydował się złożyć wykonawca; w tym celu powinny być przedłożone m.in. szczegółowe wyliczenia,
 • wykonawca składający wyjaśnienia nie może powoływać się na stosowanie niższych marż, zaopatrywanie się bezpośrednio u producentów czy posiadanie stałego kręgu kontrahentów, gdyż tego typu czynniki są dostępne dla każdego 
 • z wykonawców i nie są obiektywnie właściwe i wyjątkowe tylko dla wykonawcy proponującego niską cenę,
 • wykonawca ma obowiązek udzielić wyjaśnień o wyższym stopniu szczegółowości niż informacje, które musiały znaleźć się w ofercie, 
 • wykazywane czynniki muszą charakteryzować się cechą wyjątkowości dostępnej dla danego wykonawcy,
 • informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego (w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji co do ewentualnego przyjęcia oferty lub jej odrzucenia)

(Wyrok SO w Olsztynie z 13 marca 2015 r., IX Ca 39/15; wyrok SO w Warszawie z 9 kwietnia 2010 r., IV Ca 1299/09; wyrok SO w Warszawie z 5 stycznia 2007 r., V Ca 2214/06).

Pozostaje jeszcze jedna wątpliwość – czy brak w wyjaśnieniach dowodów dyskwalifikuje wykonawcę? Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem nie ma kategorycznego obowiązku przedstawiania dowodów na okoliczność poprawności kalkulacji ceny przez wykonawcę. 

Brak dowodów nie deprecjonuje udzielonych wyjaśnień, liczy się bowiem treść wyjaśnień, każdorazowo zakres i potrzeba udowodnienia sposobu kalkulacji ceny zależą od przedmiotu zamówienia, charakteru świadczenia czy tego, czego dotyczą wątpliwości (np. kosztów pracy, nakładów rzeczowych, materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, kosztów ogólnego zarządu, niezbędnych do wykonania zamówienia wartości niematerialnych i prawnych) 

(Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2 kwietnia 2015 r., KIO 547/15; wyrok KIO z 24 marca 2015 r., KIO 436/15; wyrok KIO z 18 lipca 2014 r., KIO 1396/14).

 


Image