Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Dopuszczalność wyjaśniania RNC – krotność wezwań

Wydaje się, że w tym zakresie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej – nawet dopuszczając wielokrotność wzywania – pozostaje zasadniczo bliżej reguły jednokrotności tegoż wezwania niż zezwolenia na prowadzenia konsultacji z oferentem w zakresie, na jaki zdaje się wskazywać wyraźne brzmienie dyrektywy. 

Dodatkowe wyjaśnienia są zatem dopuszczalne, ale tylko jako wyjątkowe narzędzie, o ile pierwotne wyjaśnienia zostały złożone rzetelnie. Najczęstszą przyczyną uzasadniającą dodatkowe wezwanie pozostają przy tym nieprecyzyjne wezwanie zamawiającego (obowiązek), lub pojawienie się nowych wątpliwości (uprawnienie).

Zgodnie z przyjętą i ogólnie stosowaną linią interpretacji przepisów ustawy Pzp, wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny może być jednokrotne. 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia wyczerpujących wyjaśnień i zaprezentowania dowodów. 

Niewyczerpujący charakter wyjaśnień lub brak dowodów mogą skutkować odrzuceniem oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę. 

Jednakże… w ślad za opinią UZP

„Zamawiający dla rzeczywistej weryfikacji oferty wykonawcy w kontekście rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia nie może poprzestać na jednokrotnym wezwaniu wykonawcy w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli nadal ma wątpliwości w przedmiotowym zakresie, pomimo złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień”.

W wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1713/17 Izba stwierdziła:

„Ponowienie wezwanie nie może stanowić „ratowania” oferty, wówczas gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami, wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny jego oferty. Zamawiający nie może wzywać jednak wykonawcy kilkakrotnie do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej, prowadziłoby to bowiem do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, przez sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć.”

Także w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2598/17 postanowiono:

„Kolejne zwracanie się przez zamawiającego o wyjaśnienia do wykonawców może dotyczyć tylko bardziej szczegółowych informacji w poszczególnych fragmentach wyjaśnień.”

KIO wielokrotnie odnosiło się w zakresie wielokrotności wezwania w sprawie wyjaśniania RNC. Ocena zawsze oparta była o konkretne stany faktyczne. Nie można więc generalizować tego zagadnienia do stwierdzenia, że albo jeden raz wzywa zamawiający lub może dokonać tej czynności wielokrotnie.

W wyroku KIO z 6 sierpnia 2015 r., KIO 1490/15, KIO 1577/15 i KIO 1584/15, Izba postanowiła:

„Nie ma przeszkód, by zamawiający prowadził wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości (poza przypadkiem opisanym w art. 90 ust. 3 pzp, gdy wykonawca nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień)”. 


Image