Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Ciężar dowodu w procedurze wyjaśniania RNC

W wyroku KIO z 23 września 2016 r., syg. KIO 1651/16, Izba postanowiła:

„Zgodnie z art. 90 ust. 2 pzp ciężar wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Konsekwentnie, w toku postępowania odwoławczego, stosownie do art. 190 ust. 1a pzp ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na wykonawcy będącym stroną lub uczestnikiem tego postępowania, (…). Odwołujący może w trakcie postępowania odwoławczego bądź za pomocą dowolnych środków dowodowych wzmacniać prezentowaną w wyjaśnieniach argumentację lub też poprzestać na wyjaśnieniach, co czyni jednak wyłącznie na własne ryzyko”.

 Na etapie wyjaśniania ceny obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Na etapie odwołania przed Krajową Izbą Odwoławczą, ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:

- Wykonawcy, który złożył ofertę zawierającą taką cenę, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;

- Zamawiającym, jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania

Nie zwalnia to jednak odwołującego od przedstawiania własnych dowodów!

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 681/17 stwierdziła:

"Obowiązkiem wykonawcy, wezwanego do złożenia wyjaśnień jest przedstawienie przekonywujących wyjaśnień i dowodów na potwierdzenie tego, że cena oferty została skalkulowana w sposób rzetelny i gwarantuje realizację całego zakresu objętego zamówieniem. Wyjaśnienia elementów mających wpływ na wysokość ceny muszą być konkretne, wyczerpujące i nie mogą pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności kalkulacji ceny oferty.” Z kolei w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt KIO 1145/16, Izba stwierdziła:

„Przepisy Pzp, co do zasady, do decyzji wykonawcy pozostawiają formę i zakres składanych wyjaśnień, a także kwestie dowodowe (art. 90 ust. 3 Pzp). Istotna jest zawartość merytoryczna wyjaśnień, a nie ich forma.”

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L z 2014 R. Nr 94, s. 65). Posługuje się ona pojęciem „konsultacji z oferentem” i podkreśla, iż „Instytucja zamawiająca ocenia dostarczone informacje w drodze konsultacji z oferentem” oraz „może odrzucić taką ofertę na tej podstawie jedynie po konsultacji z oferentem”.

Z powyższego wynika, że ciężar dowodu, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy niezależnie od okoliczności składania takich wyjaśnień. Natomiast zamawiający może odrzucić ofertę jedynie wówczas, gdy dokona konsultacji/ wyjaśnień w zakresie w jakim ocenia, że zaoferowana cena, nie gwarantuje wykonania zamówienia, zgodnie z jego wymaganiami.


Image