Udostępnienie protokołu z postępowania

Zamawiający udostępnia protokół na wniosek na każdym etapie postępowania, z tym że protokół wyłącznie z ofertami stanowiącymi załączniki   udostępnia się do momentu przesłania przez zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,  zaś pozostałe dokumenty występujące w postępowaniu składane przez zamawiającego  i wykonawców  jako złączniki  do protokołu postępowania  udostępnia się po wykonaniu przez zamawiającego  jednej z powyżej wskazanych czynności. 

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).

Należy zauważyć, iż nastąpiła zmiana w zakresie art. 2 pkt 17 na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), w zakresie zdefiniowania pojęcia środków komunikacji elektronicznej, pojęcie to w zmodyfikowanej treści obowiązuje od dnia 18 października 2018r. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Zamawiający zobligowany jest prowadzić protokół z postępowania od mementu jego wszczęcia, co oznacza że z dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu  powinny pojawić się w protokole z postępowania informacje zgodnie z chronologią  przebiegu postępowania. Od momentu wszczęcia postępowania protokół jest jawny i wnioskodawcy mogą już na tym etapie wystąpić do zamawiającego o jego udostepnienie. Na tym etapie postępowania protokół zawierać będzie ograniczone informacje, między innymi  informacje co do trybu , publikacji postępowania i udostępnienia dokumentacji przetargowej, przedmiotu zamówienia,  informacje z zebrania o którym mowa w art. 38 ust.3 Pzp.  Warto zauważyć, że informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia zamawiający może wypełnić dopiero po otwarciu ofert. Po upływie terminu otwarcia ofert stają się one załącznikiem do protokołu, który podlega udostępnieniu na wniosek za wyjątkiem tej części oferty, która  stanowi tajemnicę  przedsiębiorstwa pod warunkiem że została ona skutecznie zastrzeżona przez  wykonawcę.  Na tym etapie postępowania, tj. : od otwarcia ofert do przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek udostępnia protokół wraz z załącznikami do których należeć będą:

- oferty przetargowe 

- dokumenty w zakresie wezwania do uzupełnień z art. 26 ust. 3 Pzp ,

- pełnomocnictwa złożone w ramach art. 26 ust. 3a Pzp,

- informacje złożone w zakresie wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4 Pzp,

- dokumenty w zakresie poprawienia omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 Pzp 

- wyjaśnienia dotyczące treści oferty złożone w ramach  art.87 ust. 1 Pzp,

- wyjaśnienia dotyczące badania rażąco niskiej ceny  w ramach art. 90 ust.1 Pzp,  

- dokumenty oraz oświadczenia składane w przez wykonawców w ramach art. 26 ust.1 Pzp  oraz odpowiednio  art. 26 ust. 2 Pzp. 

Ponadto zgodnie z art. 96 ust. 2 Pzp  załącznikami do protokołu będą opinie biegłych, zawiadomienia oraz inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa o zamówienie publiczne.  Zamawiający protokół wraz z kompletem załączników przechowuje przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia gwarantując jego nienaruszalność. 

Zamawiający może udostępnić wnioskodawcy protokół w siedzibie lecz bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Podstawa prawna:

- art.2 pkt.17 art. 96 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128).


Image