Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Jak składać wyjaśnienia RNC – wskazówki dla wykonawcy - c.d

W wyroku z dnia 22.01.2018r Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 13/18) wyraziła pogląd:

„Powołanie się wykonawcy na własne doświadczenie w toku wyjaśnień w związku z treścią art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),     i niewykazanie, w jaki sposób przekłada się ono na rzeczywiste oszczędności przy realizacji doświadczenia - i dlaczego jest to okoliczność tak wyjątkowa, że inni wykonawcy nie mogli jej uwzględnić przy obliczeniu pracochłonności koniecznej do obliczenia ceny ofertowej, obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty. Nie ma znaczenia argument, że wezwanie do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych było ogólnikowe, a więc odpowiedź wykonawcy była na takim samym poziomie szczegółowości.” 

Wyjaśnienia RNC nie mogą być złożone w oparciu o ogólnikowy, abstrakcyjny opis. Odwołanie się wykonawcy do jakiejkolwiek argumentacji zawsze spotka się z niepowodzeniem i skutkiem w postaci odrzucenia oferty. Wykonawca, który wymienia podstawy, mające wpływ, na wysokość zaoferowanej ceny, zawsze musi poza ogólnym przytoczeniem podstawy, udowodnić, że ma on mocne uzasadnienie w dowodach. Wykonawca składając wyjaśnienia może powołać się na:

1) nowoczesne rozwiązania środowiskowe, które pozwalają na ograniczenie kosztów, 

2) rozwiązania innowacyjne, np. zastosowanie innowacyjnych technologii pozwalających na obniżenie kosztów, 

3) dofinansowanie z różnych instytutów lub np. z PFRON, 

4) niskie koszty pracy, 

5) wykorzystywanie systemu pracy zdalnej (brak kosztów utrzymania siedziby), 

6) rabaty, upusty, preferencyjne warunki u podwykonawców, 

7) własne zaplecze technologiczne, 

8) stały zespół specjalistów, 

9) pozyskiwanie tańszych pracowników (np. z tańszych regionów lub mniej doświadczonych, tam gdzie to możliwe), z zastrzeżeniem przepisów dotyczących płacy minimalnej

10) patenty, własne licencje, korzystanie z oprogramowanie typu open source, 

11) doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień i związane z tym zbudowane już zaplecze technologiczne, 

12) standaryzacja i optymalizacja procesów w firmie, pozwalające na wygenerowanie oszczędności, 

13) optymalne (nienadmierne) wycenianie ryzyka (np. ograniczanie praktyki wliczania kar umownych w cenę), 

14) lokowanie wolnych mocy przerobowych w inne równolegle prowadzone projekty itp. 

Jednakże zawsze każda przytoczona podstawa w wyjaśnieniach RNC, przy kalkulacji ceny, musi zostać udowodniona, by zamawiający miał pewność co do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez niego wymaganiami. 

 


Image