Kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe

Złożenie przez wykonawcę do oferty kosztorysu opracowanego na formularzu własnym wykonawcy, nie obejmującego wyceny niektórych pozycji robót wymaganych przez zamawiającego we wzorze kosztorysu udostępnionego przez zamawiającego, nie prowadzić będzie do odrzucenia tejże oferty na podstawie art.  89 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) dalej p.z.p.

Złożona przez wykonawcę ofert nie powinna podlegać odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ tylko z tego względu, że wykonawca posłużył się własnym wzorem kosztorysu, który nie obejmował niektórych pozycji kosztorysowych ujętych we wzorze kosztorysu opracowanego przez zamawiającego.

Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego (zobacz: wyrok SN z dnia 20 listopada 1998 r. sygn. akt II CKN 913/97).

Kodeks cywilny art.  632.  

§  1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Kierując się charakterem wynagrodzenia wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe) złożenie przez wykonawcę do oferty kosztorysu opracowanego na formularzu własnym wykonawcy, nie obejmującego wyceny niektórych pozycji robót wymaganych przez zamawiającego we wzorze kosztorysu udostępnionego przez zamawiającego, nie prowadzić będzie do odrzucenia tejże oferty na podstawie art.  89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.  Wykonawca zobligowany będzie wykonać przedmiot zamówienia w tym prace nie ujęte wprost w kosztorysie za cenę ryczałtową podaną przez niego w formularzu ofertowym. 

Ubocznie należy zauważyć, że koncepcja oczekiwania przez zamawiających załączenia do oferty przedmiarów robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym została negatywnie oceniona przez Urząd Zamówień Publicznych. W wystąpieniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 grudnia 2013 roku poddano w wątpliwość zgodność takiego działania z art. 25 ust. 1 p.zp., ponieważ zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Z treści wspomnianego stanowiska Prezesa UZP wynika m.in., że:  W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys może pełnić jedynie funkcję pomocniczą, zaś wykonawca w ofercie ma obowiązek podania w ofercie ceny całkowitej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, niezależenie od tego, czy zamawiający przewidzi te prace w przedmiarze. Co więcej wykonawca nie jest zwolniony w takich okolicznościach z uwzględnienia nieprzewidzianych w przedmiarze prac w swojej ofercie (jeżeli prace te są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia). Tym samym w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie jest zdaniem Prezesa UZP dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane (porównaj: odpowiedź Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pana Jacka Sadowego z dnia 2 grudnia 2013 roku w związku z wystąpieniem Pana Posła Adama Żylińskiego, w sprawie problemu związane z interpretacją ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

 


Image