Oferta przetargowa Spółki Cywilnej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 23 ust.1 – 6 określają zasady dotyczące uczestnictwa w postępowania wykonawców występujących wspólnie.  Powyższy przepis ma zastosowanie zarówno do wykonawców składających oferty w ramach zawiązywanych konsorcjów jak i wykonawców składających ofertę jako spółka cywilna. W literaturze przedmiotu często znajdziemy przyrównanie spółki cywilnej do konsorcjum. Postawienie znaku równości pomiędzy konsorcjum i spółka cywilną nie jest zasadne w aspekcie sposobu reprezentacji, gdzie ustawodawca wymaga wyłonienia pełnomocnika wykonawców występujących łącznie w formule konsorcjum zaś reprezentacja spółki cywilnej nie jest regulowana przepisami Pzp lecz   art. 866 ustawy Kodeksu Cywilnego. 

Złożenie oferty przetargowej  jako oświadczenie woli  jest czynnością zwykłego zarządu w przypadku spółki cywilnej i nie wymaga uchwały wspólników co oznacza, że oferta może zostać skutecznie podpisana wyłącznie przez jednego ze wspólników. Tym samym każdy ze wspólników jest jednocześnie uprawniony jak i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Także każdy ze wspólników może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Określenie, czy dana czynność prawna należy, czy też nie do zakresu zwykłych czynności spółki cywilnej uzależnione jest od konkretnej sprawy, w szczególności od tego w jaki stopniu wpłynie to na zobowiązania spółki, jej możliwości finansowe, organizacyjne, techniczne. Zgodnie z przepisem art. 865 § 2 każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Przepisy prawne ani doktryna nie określają ściśle granic czynności zwykłego zarządu. Ocena stanu faktycznego  czy dana czynność będzie mogła być uznana za przekraczającą zwykły zarząd zależeć będzie od wielu okoliczności, których nie można jednoznacznie określić. Zakres i rodzaj zobowiązań, które mogą być zaciągane przez poszczególnych wspólników spółki cywilnej lub które wymagają uchwały wspólników  mogą być określone przez wspólników w umowie spółki. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 czerwca 1997 r. (I CKN 70/97), wskazał ,że przy rozstrzyganiu czy dana czynność prawna należy, czy też nie należy do zwykłych czynności spółki cywilnej, trzeba mieć na względzie okoliczności konkretnego przypadku, a w szczególności cel i determinowany nim rodzaj działalności spółki, przynależność ocenianej czynności do tego rodzaju działalności oraz jej doniosłość z punktu widzenia rozmiaru tej działalności.

Natomiast zgodnie z przepisem z art. 23 ust. 2 Pzp wymagane jest przedstawienie pełnomocnika dla wykonawców występujących łącznie, pełnomocnik ten ma reprezentować wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie oznacza to jednak, że poprzez ustanowienie pełnomocnika wykonawcy – wspólnicy zostają pozbawieni jakichkolwiek praw, które posiadają na gruncie prawa cywilnego (co wskazano powyżej), w tym prawa do samodzielnego działania mocodawców.  (wyrok KIO  z 2012-05-16, KIO 902/12). Tym samym należy zauważyć różnicę w konstrukcji reprezentacji wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu przetargowych jako  konsorcjum a spółka cywilną.

Na podstawie:
-art.23 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986).
- art. 866 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r.  nr 16, poz. 93  ze zm.)

 


Image