Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Obowiązki wykonawcy w toku procedury wyjaśniającej RNC (dalej RNC)- c.d

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Art. 90 ust. 2 ustawy Pzp

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2018r., sygn. akt KIO 2703/17

„(…)Wyjaśnienia wykonawcy powinny zatem doprowadzić do przekonania zamawiającego, iż jego założenie jest błędne. Dowód braku zaoferowania ceny rażąco niskiej spoczywa na wykonawcy. Dla obalenia powstałego domniemania nie wystarczy złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych. Zdawkowe i ogólne wyjaśnienia nie stanowią podstawy do obalenia (…) domniemania. Wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe i winny zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę tak, aby nie pozostawiały wątpliwości co do prawidłowego jej wyliczenia, a jednocześnie nie mogą opierać się na samych oświadczeniach wykonawcy, gdyż art. 90 ust. 3 powołanej ustawy mówi o dowodach na ich potwierdzenie..”

Wykonawca nie może poprzestać na gołosłownych deklaracjach, że jego cena nie została nieuczciwie zaniżona. Również wskazywanie na obiektywne czynniki dostępne wszystkim pozostałym wykonawcom może nie być wystarczającym uzasadnieniem dla niskiej ceny. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się dowodami, którymi mogą być: 

  • kalkulacja stworzona przez samego wykonawcę, 
  • poświadczenie pochodzące od podmiotów zewnętrznych, 
  • oświadczenia osób, którymi będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o gotowości pracy za cenę zaoferowaną w ofercie, 
  • oświadczenia dostawców, 
  • wykazy własnych urządzeń, oprogramowania czy innych narzędzi i środków, które mogą być używane przy wykonywaniu zamówienia, 
  • umowy z pracownikami itp. 
  • oferty dostawców i podwykonawców wskazujące na zaoferowane ceny,
  • oświadczenia o uzyskanych rabatach poparte dowodami wykazanie doświadczenia w realizacji podobnych rodzajowo projektów w zbliżonych cenach, poparte referencjami
  • oferty z innych postępowań, gdzie oferowano podobną cenę i uzyskano zamówienie zestawienie realizowanych równolegle, tożsamych, albo zbliżonych przedmiotowo zamówień
  • kalkulacje - np. tabelaryczne zestawienie kosztów zakupu, transportu, dostawy itp. – wykazanie elementów, które były przyjęte jako podstawa szacowania

Jak składać wyjaśnienia – wskazówki dla wykonawców: wyjaśnienia konkretne, jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia, uwzględniające założenia opisu przedmiotu zamówienia, a także szczegółowo wskazujące na czynniki, które pozwoliły obniżyć cenę oferty udzielanie wyjaśnień w sposób wyczerpujący na pierwsze wezwanie zamawiającego unikanie ogólnikowych, rozległych wyjaśnień niewystarczającym jest podawanie wyłącznie informacji ogólnych sprowadzających się np. oświadczenia, że cena nie jest rażąco niska, czy potwierdzenia możliwości wykonania zamówienia za wskazaną cenę wskazanie sposobu kalkulacji cenowej oferty wraz z uwzględnieniem jej wpływu na obliczenie ceny niedopuszczalnym jest wskazywanie, iż straty wynikające z niskiej ceny zostaną pokryte z innej działalności lub innego majątku firmy (tak m.in. KIO 216/14, KIO 32/14)

 


Image