Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny (dalej RNC) - c.d.

Cel

- rozwianie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz lub wynikającymi z odrębnych przepisów 

- ustalenie faktów świadczących o tym, że zaoferowana przez wykonawców cena jest nierealna, niewiarygodna i nie zapewni prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

Forma

każda forma jest dopuszczalna, a w szczególności środki komunikacji elektronicznej, także wyjaśnienia wykonawcy mogą być złożone w każdej z tych form (odnosi się to także do składanych przez wykonawcę dowodów)

Termin na złożenie wyjaśnień

- zamawiający mają prawo samodzielnie określić termin, w jakim powinny zostać złożone wyjaśnienia, przy czym powinni się wystrzegać określania zbyt krótkiego terminu, bo niekoniecznie w ich interesie jest odrzucanie najtańszych ofert

- co do zasady, powinien być to termin dopasowany do rodzaju zamówienia, jego wartości, wielości elementów składających się na cenę, uwarunkowań danej branży czy też żądań zamawiającego co do sposobu obliczenia ceny oferty

- termin ten powinien uwzględniać konieczność zgromadzenia odpowiednich dowodów

Treść wezwania, Zamawiający powinna wskazywać co najmniej:

a) okoliczności, które stanowią faktyczną podstawę do skierowania wezwania:

b) Elementy, w odniesieniu do których oczekuje dostatecznie szczegółowych wyjaśnień lub kalkulacji;

c) Wskazanie okoliczności przewidzianych w art. 90 ust. 2 (obecnie ust. 1 i ust. 1a p.z.p) które zamawiający jest obowiązany badać w zakresie domniemania rażąco niskiej ceny;

d) Możliwość dostarczenia przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami dowodów umożliwiających dokonanie poprawnej oceny wskazanej w ofercie ceny – art. 90 ust. 3 p.z.p. – obecnie obowiązek a nie możliwość;

e) Termin, do którego wykonawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia.  

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 października 2016 r., sygn. akt KIO 1833/16, KIO 1839/16

„Zamawiający powinien wskazać wykonawcy, w jakim kierunku wyjaśnienia powinny być poprowadzone i na jakie okoliczności powinien on przedstawić dowody, czyli co w jego ofercie budzi wątpliwości zamawiającego, nie pozostawiając tego jedynie domysłom wykonawcy.” 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 października 2014 r., sygn. akt KIO 2224/14, KIO 228/14

„[…] zakres oczekiwań zamawiającego co do wyjaśnień powinien być określony w wezwaniu w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny, tak aby pozwolić wszystkim wykonawcom wykazującym staranność oczekiwaną od uczestnika rynku zamówień publicznych na zrozumienie zakresu wymagań zamawiającego.”


Image