BLOG

Przeglądaj starsze artykuły Poprzedni Następny

Zamówienia publiczne w dobie epidemii COVID-19

22-06-2020 Ewa Żak

Obowiązuje trudny czas dla naszego życia, zdrowia, gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw. Czas to niełatwy także ze względów politycznych i społecznych. Niezależenie, musimy funkcjonować w tej trudnej sytuacji, która zaskoczyła cały świ ...

Czytaj więcej

Umowy w ramach nowego pzp – nowe regulacje (cz. 1)

15-06-2020 Mikołaj Maźwa

W ramach nowego Prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie z początkiem 2021 roku, w dziale dotyczącym umów pojawiło się kilka zupełnie nowych regulacji, nieznanych aktualnie obowiązującej ustawie.  Pierwsza z nich dotyczy raport ...

Czytaj więcej

Pojęcie "siły wyższej" w obrocie gospodarczym

08-06-2020 Paweł Sendrowski

Powszechnie przyjmuje się, że „siła wyższa” to zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, niezależne od woli człowieka i niemożliwe do uniknięcia. Warto w tym zakresie odnieść się do definicji terminu „siła wyższa” ora ...

Czytaj więcej

Zasada 1-krotnego wzywania do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust 3 Ustawy Pzp

04-06-2020 Bartosz Kozłowski

Zasadą w systemie zamówień publicznych jest jednokrotne wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Istnieją od tej zasady wyjątki, jednakże są one niezmiernie rzadkie. Należy pamiętać, że odstąpienie od wskazanej zasady stanowi nar ...

Czytaj więcej

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dobie zagrożenia COVID-19

29-05-2020 Andrzej Łukaszewicz

W związku z zagrożeniem Covid -19 Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wprowadzanie rozwiązań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się wirusa także w odniesieniu do postepowań przetargowych oraz relacji między zamawiającym ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – c.d. XI

25-05-2020 Ewa Żak

Podstawą do unieważnienia postępowania może być „sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy art. 29 ust. 2 i 3 p.z.p. – jest to takie naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych, które co najmniej mog ...

Czytaj więcej

Zakres faktycznej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum a posługiwanie się referencjami z tytułu jego realizacji przez jego członków w przyszłości

18-05-2020 Mikołaj Maźwa

W procesie ubiegania się o zamówienia publiczne powstają często wątpliwości dotyczące tego, w jakim zakresie podmiot uczestniczący w przeszłości w realizacji danego zamówienia w ramach konsorcjum, może powoływać się na zdobyte wówcza ...

Czytaj więcej

Możliwość odstąpienia zamawiającego od umowy o udzielenie zamówienia

11-05-2020 Paweł Sendrowski

Jak stanowi art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z.p. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w ...

Czytaj więcej

Zmiana umowy  - art. 144 ust 1 pkt 3 lit b) – obliczenie wartości zmiany w przypadku podziału zamówienia na części

04-05-2020 Bartosz Kozłowski

Przy dokonywaniu zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), dalej jako p.z.p., obliczając 50% wartości pierwotnej umowy należy brać pod uwag...

Czytaj więcej

Kosztorys w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

20-04-2020 Bartosz Kozłowski

Jeśli Zamawiający nie określił inaczej w SIWZ, w przypadku braku kosztorysu ofertowego, oferta Wykonawcy nie powinna podlegać odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego trudno bowiem uznać brak kosztorysu ofertow ...

Czytaj więcej

Udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci nie musi oznaczać konieczności jego podwykonawstwa w ramach realizowanego zamówienia 

14-04-2020 Mikołaj Maźwa

Analizując Ustawę PZP w zakresie regulacji dotyczącej udostępniania potencjału przez podmiot trzeci przy zamówieniach na roboty budowlane, w świetle chociażby regulacji zawartej w art. 22a ust. 4 pzp, strony postępowania najczęściej wią...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 – c.d. X

07-04-2020 Ewa Żak

Dzisiejszy blog poświęcę kolejnej przesłance, niż do tej pory opisywanej, tj. unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, tj. z art. 93 ust. 1 pkt 7 - Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wad ...

Czytaj więcej

Czy zmiana terminu wykonania umowy w dobie pandemii COVID-19 to zmiana istotna?

06-04-2020 Paweł Sendrowski

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ofe ...

Czytaj więcej

Odwołanie do KIO w postępowaniach na usługi społeczne powyżej 75 tys. euro

09-03-2020 Bartosz Kozłowski

  W postępowaniu na usługi społeczne powyżej progów określonych w art. 138g ustawy 2 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej p.z.p., zgodnie z art. 138l p.z.p. zastosowanie ma regulacja ...

Czytaj więcej

Czy wykonawca w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego ma prawo ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie?

03-03-2020 Paweł Sendrowski

Popularną formą wynagrodzenia wykonawcy (w szczególności w przypadku robót budowlanych) jest tzw. ryczałt. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest uzgodnienie przez strony oznaczonej kwoty, należnej przyjmującemu zamówienie jako ekwiwalent ...

Czytaj więcej

Wadium wnoszone w formie pieniężnej

24-02-2020 Mikołaj Maźwa

Wadium to jedna z najistotniejszych instytucji Prawa zamówień publicznych, a pieniężna forma jego wnoszenia występuje w praktyce jako najbardziej popularna w obrocie gospodarczym. Warto zatem w sposób niebudzący wątpliwości poruszać się p ...

Czytaj więcej

Zbyt długi okres gwarancji zaoferowanej przez wykonawcę czynem nieuczciwej konkurencji? 

17-02-2020 Paweł Sendrowski

Niestety często praktyką zamawiających, którzy formułują kryteria oceny ofert dotyczące terminu realizacji zamówienia bądź okresu gwarancji jakości, jest brak wskazania wymaganego minimalnego lub maksymalnego terminu.  Tak sformułowane ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. VIII

10-02-2020 Ewa Żak

Celem zobrazowania niewłaściwej interpretacji przez zamawiających, przesłanki „interesu publicznego” zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., odniosę się orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO). Zamawiający wszczął postępowani ...

Czytaj więcej

Łączenie postępowań – główny przedmiot zamówienia 

04-02-2020 Bartosz Kozłowski

Jeżeli inwestycja na roboty budowlane obejmująca także dostawy wyznacza wspólną funkcję gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót budo ...

Czytaj więcej

Powoływanie zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia

31-01-2020 Mikołaj Maźwa

Zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia to stosunkowo nowa instytucja, wprowadzona do systemu zamówień publicznych nowelą ustawy z połowy 2016 roku. Przesłanki powoływania zespołu ustawodawca zawarł w art. 20a pzp, który obowiązuje ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. VII

24-01-2020 Ewa Żak

Przesłanka unieważnienia postępowania, zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., stanowi wyraz ochrony interesu publicznego (…). Jednak może to odnosić się tylko do sytuacji, gdy na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności realizacja dan ...

Czytaj więcej

Czy zamawiający może wzywać wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia kilkukrotnie?

17-01-2020 Paweł Sendrowski

O ile Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) co do wielu zagadnień wydaje sprzeczne wyroki, to co do kwestii stosowania art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z ...

Czytaj więcej

Rozwiązania równoważne

10-01-2020 Bartosz Kozłowski

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej p.z.p. nie precyzują kiedy weryfikacja, czy wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne, powinna się odbywać. Zamawiający dopu ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. VI

27-12-2019 Ewa Żak

W kolejnej części przedstawiam swoje spostrzeżenia dotyczące unieważnienia postępowania przetargowego w oparciu o bardzo trudna przesłankę wskazującą za wystąpienie okoliczności i brak możliwości ich przewidzenia a więc braku interesu ...

Czytaj więcej

Czy jednostki publiczne zobowiązane są do stosowania zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości w przypadku tzw …

20-12-2019 Paweł Sendrowski

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej „p.z.p.” zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób z ...

Czytaj więcej

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

13-12-2019 Bartosz Kozłowski

Jak ma postąpić Zamawiający jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) dalej p.z.p. to na Wyk ...

Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w oparciu o art. 138o pzp (część 3)

23-11-2019 Mikołaj Maźwa

Jedną z podstawowych wątpliwości jaka pojawia się w postępowaniach na usługi społeczne jest także kwestia możliwości stosowania środków ochrony prawnej, opisanych w dziale VI pzp. Odpowiedzi na powyższe zagadnienie dostarcza nam przepis ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. V

16-11-2019 Ewa Żak

Zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Istotna zmiana okoliczności jes ...

Czytaj więcej

Czy zamawiający ma obowiązek precyzyjnego wskazania zakresu umowy o udzielenie zamówienia publicznego? 

15-11-2019 Paweł Sendrowski

Niewątpliwie, uprzywilejowana pozycja zamawiającego w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego sprawia, że w tym przypadku zachwiana zostaje równowaga stron stosunku zobowiązaniowego.  Z pewnością uprawnieniem zamawi ...

Czytaj więcej

Elektroniczne otwarcie ofert – brak prądu

05-11-2019 Bartosz Kozłowski

W przypadku wystąpienia trudności i problemów technicznych w trakcie otwarcia ofert (np.: awaria prądu), Zamawiający może kontynuować procedurę otwarcia ofert do momentu ich ustąpienia, o ile oferty zostaną otwarte zgodnie z art 86 ust. 2 ...

Czytaj więcej

Powierzenie podwykonawcy całego zamówienia

08-10-2019 Bartosz Kozłowski

Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie prawie całego, a nawet całego przedmiotu zamówienia, nawet w przypadku braku powoływania się na zasoby tego podmiotu trzeciego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   W pierwszej kolejnoś ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. III

27-09-2019 Ewa Żak

W poprzednim blogu zachęcałam do wejrzenia w wrześniową edycję, obiecując rozpatrzenie interesującego wyroku, w którym zamawiający usiłował bronić unieważnienia postępowania z zastosowaniem przesłanki z punktu 6 art. 93 ustawy. Zamawi ...

Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w oparciu o art. 138o pzp (część 1)

25-09-2019 Mikołaj Maźwa

Wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) nowelizacją z czerwca 2016 roku rozdział 6 działu III pn. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony zamawiaj...

Czytaj więcej

Zmiana terminu realizacji zamówienia – czy zawsze stanowić będzie zmianę istotną?

18-09-2019 Paweł Sendrowski

Art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z.p. wprowadza generalny zakaz zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile zmiany te mają charakter istotny. ...

Czytaj więcej

Zamówienia bagatelne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

12-09-2019 Karolina Tempińska

Wśród wielu zmian przewidzianych w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca przewidział także zmiany w zakresie tzw. zamówień bagatelnych. Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajne ...

Czytaj więcej

Podpis elektroniczny – wymagania

11-09-2019 Bartosz Kozłowski

Jakie wymagania musi spełniać podpis elektroniczny przy składaniu dokumenty JEDZ? Czy wystarczą w podpisie elektronicznym dane osobowe osoby reprezentującej Spółkę zgodnie z KRS-em czy musi być również wskazana nazwa Spółki?  Wymagania ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 – c.d. II

30-08-2019 Ewa Żak

Kontynuując tematykę unieważnienia postępowania w okolicznościach nieprzewidywalnych oraz braku interesu publicznego w kontynuowaniu lub realizowaniu zamówienia publicznego, wyjaśnienia wymaga pojęcie „istotnej zmiany okoliczności”. W s ...

Czytaj więcej

Użycie nielegalnego oprogramowania do przygotowania oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji

23-08-2019 Mikołaj Maźwa

Pośród przesłanek stanowiących podstawę do odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 ust. 1 pzp, w pkt 3 ustawodawca wskazał, że odrzucenie takie następuje, jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ...

Czytaj więcej

Konsekwencje podpisania dokumentu pełnomocnictwa po terminie składania ofert

16-08-2019 Paweł Sendrowski

Na wstępnie konstatacji wymaga okoliczność, że pojęcie pełnomocnictwa może mieć dwojakie znaczenie. Po pierwsze, jest to oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pe...

Czytaj więcej

Ochrona podwykonawców – umowy o roboty budowlane do 12 miesięcy

09-08-2019 Bartosz Kozłowski

Na tle redakcji art. 143a ust. 1 pzp powstaje wątpliwość interpretacyjna, jak należy rozumieć zwrot „zamówienia na roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy”. W piśmiennictwie istnieją różne koncepcje ...

Czytaj więcej

Dane osobowe autora dokumentacji projektowej w postępowaniach przetargowych a przepisy RODO

24-07-2019 Andrzej Łukaszewicz

Zamawiający zgodnie z art.31 Pzp opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury   z dnia 2 wr ...

Czytaj więcej

Zastąpienie podmiotu trzeciego – omówienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej – KIO 2083/18

23-07-2019 Maria Szymańczyk-Nawrocka

W wydanym 23 października 2018 r. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, Izba orzekła, że „dokonując prounijnej wykładni art. 22a ust. 6 p.z.p. stwierdza się, że nie daje on prawa do zastąpienia przez wykonawcę, w celu wykazania warunku udzia ...

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ?

15-07-2019 Ewa Żak

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześnie ...

Czytaj więcej

Dopuszczalność udzielenia zamówienia w trybie art. 6a p.zp.

08-07-2019 Bartosz Kozłowski

Spełnienie wyłącznie warunków formalnych zawartych w treści art. 6a nie jest samodzielną przesłanką możliwości jego zastosowania. Artykuł ten nie wyłącza bowiem zastosowania normy prawnej zawartej w treści art. 5b pkt 1 p.z.p zgodnie z ...

Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne

08-07-2019 Mikołaj Maźwa

Wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych nowelizacją z czerwca 2016 roku rozdział 6 działu III pn. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” cieszy się w praktyce coraz większym zainteresowaniem ze strony zama ...

Czytaj więcej

Elektroniczne wysyłanie faktur – obowiązek zamawiającego czy wykonawcy?

08-07-2019 Paweł Sendrowski

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r. (z wyjątki ...

Czytaj więcej

e-faktura w zamówieniach publicznych - cz. II

14-06-2019 Andrzej Łukaszewicz

Odnosząc się do prawa krajowego począwszy od 18 kwietnia 2019 r., zamawiający  są zobowiązani do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepływ elektronicznych dokument...

Czytaj więcej

Wnoszenie wadium w różnych formach w ramach tego samego postępowania

10-06-2019 Mikołaj Maźwa

W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że Wykonawca zderza się z problemem konieczności wnoszenia wadium w kilku postępowaniach jednocześnie, co w szczególności w postępowaniach dotyczących robót budowlanych o znacznej wartości stanowi s ...

Czytaj więcej

W jaki sposób kryterium kosztów cyklu życia produktu może poprawić racjonalność wydatkowania środków publicznych?

10-06-2019 Ewa Żak

Zamówienia udziela się w oparciu o ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie. Kryterium kosztu można określić na podstawie kosztu w cyklu życia produktu.  Konsekwencją nieprzemyślanego wyboru rozwiązań w fazie planowania może być znaczny ...

Czytaj więcej

e-faktura w zamówieniach publicznych - cz. I

10-06-2019 Andrzej Łukaszewicz

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym1 implementuje do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego ...

Czytaj więcej

Przesłanki wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 ustawy PZP. Część II

07-06-2019 Bartosz Kozłowski

ABSTRAKT Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) wprowadziła art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, stanowiący o wykluczeniu wykonawcy, który w wyniku lekko ...

Czytaj więcej

Czy podmiot serwisujący sprzęt jest podwykonawcą

07-06-2019 Paweł Sendrowski

Jak wynika z art. 2 pkt. 9b ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ze zm.) – dalej p.z.p. przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatny ...

Czytaj więcej

Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie dokumentów na żądanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 pzp – cz. 4

03-06-2019 Mikołaj Maźwa

5. Uzupełnianie dokumentów Na wykonawcy ciąży obowiązek udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na otrzymane wezwanie w zakreślonym w nim terminie. Ewentualne niedochowanie tego obowiązku, czy to przez brak odpowiedzi w ogóle, odpowiedź niepeł ...

Czytaj więcej

Rażąco niska cena, jako przesłanka odrzucenia oferty w ustawie PZP – RNC VIII cz.

27-05-2019 Ewa Żak

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Dyspozycja ustawowa art. 90 ust. 3 ustawy Pzp stanowi - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który:

  • nie ud
...

Czytaj więcej

Przesłanki wykluczenia wykonawcy: art. 24 Ust 1 pkt 16 I 17 ustawy PZP. Część I

20-05-2019 Bartosz Kozłowski

ABSTRAKT Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) wprowadziła art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, stanowiący o wykluczeniu wykonawcy, który w wyniku lekko ...

Czytaj więcej

Co w sytuacji gdy zakres dostawy nie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia określonym w dokumentacji przetargowej oraz ofercie wykonawcy?

15-05-2019 Paweł Sendrowski

W praktyce realizacji zamówień publicznych dochodzi do sytuacji, w której przedmiot dostawy nie odpowiada warunkom i zakresowi określonym przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej.  Analizując powyższy problem, rozważania należałoby ...

Czytaj więcej

Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie dokumentów na żądanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 pzp – cz. 3

06-05-2019 Mikołaj Maźwa

4. Termin na uzupełnienie Artykuł 26 ust. 3 pzp wyraźnie wskazuje, że wyznaczenie terminu na dokonanie uzupełnienia to wyłączne uprawnienie i obowiązek zamawiającego. Należy jednak podkreślić, że termin ten winien być realny, to znaczy ...

Czytaj więcej

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny – RNC VII cz. - Obowiązki wykonawcy w składanych wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny

29-04-2019 Ewa Żak

Kontynuując mój cykl o rażąco NISKIEJ CENIE, jej badaniu i ocenie wyjaśnień wykonawcy, pragnę przejść do tego etapu, w którym dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na nich gdy składają, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, swo ...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za naruszenia pzp – opis przedmiotu zamówienia – zakres i cezura czasowa

22-04-2019 Bartosz Kozłowski

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) – dalej p.z.p. zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miej ...

Czytaj więcej

Czy można miarkować korekty finansowe za naruszenia w ramach prawa zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności określone w taryfikatorze korekt? 

15-04-2019 Paweł Sendrowski

Kwestię wymierzania korekt za naruszenia związane z udzielaniem zamówień publicznych (w tym w ramach zasady konkurencyjności) reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt f ...

Czytaj więcej

Przygotowanie opisu postępowania a udział w przetargu 

08-04-2019 Bartosz Kozłowski

Wykonawca który przygotowywał dokumentację projektową wraz z szacowaniem może wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dla którego te dokumenty zostały opracowane. Niemniej jego uczestnictwo w postępowaniu nie może zakłóc ...

Czytaj więcej

Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie dokumentów na żądanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 pzp – cz. 2

03-04-2019 Mikołaj Maźwa

3. Obligatoryjność wezwania. Należy podkreślić, że wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp ma charakter obowiązkowy. Oznacza to, że zamawiający nie może pominąć tej czynności w toku postępowania, jeżeli stwierdzi, że wykonawca ni ...

Czytaj więcej
Image